Служителите на първа линия в борбата с COVID-19 ще могат да ползват ваучери за почивка на стойност 210 лв. в срок до 31 ноември 2021 г., реши окончателно парламентът с гласуваните на второ четене промени в Закона за ДДС.

Депутатите гласуваха помощта (чрез ваучери) за ползване на основни туристически услуги за вътрешен туризъм да се ползва през времето на отпуск на лицето за не по-малко от 7 нощувки в обекти или категоризирани или регистрирани места за настаняване.

Предимство се поставя на обектите на дружествата, в които едноличен собственик на капитала е Националният осигурителен институт, болници за рехабилитация и балнеолечебни центрове, собственост на държавата, и почивните станции на министерствата.

Кой може да се възползва от ваучерната помощ

От мярката могат да се възползват лекари, медицински специалисти в лечебните заведения, служителите от регионалните здравни инспекции, центровете за спешна медицинска помощ, Националният център по заразни и паразитни болести, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на труда и социалната политика и Националното тол управление, които пряко осъществяват дейности, свързани с борба и превенция на разпространението на COVID-19.

Кръгът от правоимащи лица ще се определя от ресорните министри писмено в заповед за всяко от тях.

Как ще се изплаща помощта

Помощта ще се изплаща авансово в 14-дневен срок преди ползването й въз основа на издадената заповед. След ползване на помощта заповедите се заверяват, подпечатват и датират от служебно лице в обектите или местата за настаняване и на правоимащото лице се издава разходооправдателен документ за извършеното плащане и заверено извлечение от регистъра за настаняване.

Правоимащото лице предоставя на органа, изплатил помощта, заверените документи в седемдневен срок от завръщането, но не по-късно от един месец от ползването на помощта.

При установяване на нарушение сумата ще се възстановява от лицето, включително чрез удържане от възнаграждението му.

Предвижда се редът за ползването на помощта в обектите и местата за настаняване да се определи с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на туризма и министъра на здравеопазването.