23-има депутати от ГЕРБ и Обединени патриоти внесоха в Народното събрание проект за изменение и допълнение на Закона за ДДС. С промените се регламентира ставка от 9% по косвения данък за:

  • настаняване в хотели и други подобни заведения, включително предоставяне на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани;
  • доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път - учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книжки с илюстрации и за илюстриране. Изключват се публикации, предназначени за реклама или такива, съставени от видео-или аудио съдържание;
  • ресторантьорски или кетъринг услуги - доставка на приготвена или неприготвена храна, но се изключват такива услуги, при които се доставят алкохолни напитки.

Указва се, че мярката намален ДДС е временна с действие до 31 декември 2021 г.

В проекта се предлагат и изменения в преходните и заключителни разпоредби на ЗДДС, с които се урежда приложение на ваучерите в туризма.

За кого ще са ваучерите и при какви условия

Ваучерите за почивка ще са с номинална стойност от 210 лв. и ще бъдат издавани на лекари, медицински специалисти в лечебните заведения, независимо от формата им на собственост, както и на служителите от регионалните здравни инспекции, центровете за спешна медицинска помощ, Националния център по заразни и паразитни болести, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Агенцията за социално подпомагане и Националното тол управление, които пряко осъществяват дейности, свързани с борба и превенция на разпространението на COVID-19.

Предвижда се ваучерите за настаняване да могат да се ползват еднократно само от вписаните в тях лица за заплащане на почивка с продължителност не по-малко от 7 дни. Обектите, в които ще могат да се ползват ваучерите за настаняване, са дружествата, в които едноличен собственик на капитала е НОИ, в болници за рехабилитация и балнеолечебни центрове, собственост на държавата и в почивните бази на министерствата и ведомствата по списък, приет от Министерски съвет.

Стойността на ваучерите не се облага с данъци и върху нея не се дължат осигурителни вноски.

Лицата, които ще ги ползват, ще се определят от министрите на съответните министерства, ангажирани пряко в борбата с коронавируса.

Предвидени са и глоби за лицата, които използват ваучер не по предназначение, в размер от 500 до 1000 лв., съответно имуществена санкция от две до пет хиляди лева. За изрядността на използваните ваучери за настаняване ще следят оправомощени длъжностни лица от Министерство на туризма, което ще бъде ангажирано с отпечатването на самите ваучери. Отпечатването ще става по предварителна заявка на Министерство на здравеопазването.

Ваучерите за настаняване ще могат да се ползват в срок до 30 ноември, а обектите, които са ги приели, ще трябва да подават иск в десетдневен срок на месеца, следващ този, в който е използван даден ваучер, за да им бъдат възстановени сумите по тях. Законопроектът предвижда право на възстановяване на стойността на приетите ваучери не по-късно от 20 декември 2021 г.

Отпечатването на ваучерите се извършва по реда на Наредбата за отпечатване на ценни книжа, той задължително съдържа серия и номер, данни за издателя на ваучера, трите имена на получателя, номинална стойност на ваучера, срок на валидност, изрична забрана за връщане на остатъка до номиналната стойност на предоставяния ваучер, най-малко два способа за защита, име, подпис и печат на издателя, се посочва в текстовете.

Предаването на ваучерите ще става с приемно-предавателен протокол по образец, утвърден от министъра на финансите, предвижда законопроектът. Освен това се посочва изрично, че в случаите на установяване на неистински или подправени ваучери - стойността им няма да се възстановява.