"Топлофикация - Перник" АД е входирала днес в РИОСВ инвестиционно намерение за използване на природен газ през летните месеци. Това съобщи на БТА изпълнителният директор на дружеството Любомир Спасов. Проектът ще се осъществи чрез изграждане на когенерационни мощности ново поколение.

Предварителните финансови разчети показват, че инвестицията ще бъде в размер на минимум 6,3 млн. лв. Предвижда се доставка и въвеждане в експлоатация на три когенерационни единици, използващи като гориво природен газ, построяване на нова сграда, обособяване на спомагателни трасета за вода, пара, газ и др.

Инвестиционното намерение ще се реализира на площадката на ТЕЦ "Република".

"Топлофикация - Перник" възнамерява да експлоатира когенерационните мощности до 8000 часа годишно и приоритетно в периода от май до октомври. По данни на топлофикационното предприятие през този период поради липса на значителни топлинни консуматори в Перник и региона не е целесъобразно използването на енергийни парогенератори, работещи с гориво въглища.

Новите когенерационни мощности са финландски. Сумарната им номинална топлинна мощност е до 19,5 МВ, а електрическата 21,6 МВ. Дружеството разполага с довеждащ газопровод до ТЕЦ "Република" и не се налага изграждане на ново трасе. Планираният разход на газ е 4 500 нормални куб.м/час за трите когенерационни единици. Те ще бъдат разположени в новоизградено хале - хидро, топло и шумоизолирано. Няма да се емитират никакви прахови частици и серен диоксид. Азотните оксиди са до 250мг/Нкуб.м, въглероден оксид - до 100 милиграма/Нкуб.м.

Естеството на инвестиционното предложение не предвижда увеличаване на количеството води, ползвани за питейни и производствени нужди, както и промяна в начините на третиране на отпадъчните води и заустването им. Вода ще се използва само за производство на пара - по 5 тона на час. Не се очаква да бъдат образувани, използвани и налични нови опасни химични вещества извън допустимите по действащото комплексно разрешително.

Реализацията на инвестиционното предложение ще позволи да се запази дейността на дружеството и осигури чиста топлинна енергия за абонатите, уверяват от "Топлофикация - Перник". По този начин няма да се допуска употреба на горива за битово отопление с неясен произход и качество, ще се намалят използваните количества въглища за една календарна година с до 330 000 тона. Чувствително ще спаднат и генерираните количества отпадъчна пепел, сгурия и гипс с около 150 000 тона, ще се намалят емитираните замърсители от изгаряне на въглища: прах - 141 911 тона, серни оксиди - 5 930 тона, азотни оксиди - 2 344 тона, въглероден оксид - 6 336 тона.

Инвестиционното намерение цели да осигури възможност за продължаване на дейността на дружеството и гарантиране на нормално топлоподаване към абонатите, каза Спасов.

"Топлофикация - Перник" е производител по комбиниран способ на електрическа и топлинна енергия. Мощностите на дружеството са проектирани за изгаряне на местни кафяви въглища. Поради продължителна експлоатация на въглищните залежи в Пернишкия басейн /над 140 години/, през последните години се наблюдава трайна тенденция за влошаване качествата на добивания кюмюр - високо съдържание на пепели и ниска калоричност при относително висока себестойност.

Наскоро "Топлофикация - Перник" предостави на общината достъп до камерите си. По искане на кмета Станислав Владимиров гражданите също ще имат достъп до тях. За целта на партера на сградата на общината е поставен монитор, на който перничани могат да следят денонощно какво се гори в котлите на "Топлофикация - Перник".

Системата за видеонаблюдение и контрол проследява в реално време вида на подаваното гориво от всички точки към котелния цех, както и на общото място за съхранение на горивото.

Работи се по осигуряване на онлайн достъп до камерите.