Обекти с представителни и социални функции, собственост на българската държава генерират големи загуби за държавния бюджет. Оперативният дефицит, реализиран от обектите с представителни функции за 2016 г., включително учебни центрове, възлиза на около 22 млн. лева. Това се казва в Доклад на Световната банка за начините и ефективността на използването на държавната собственост с такива функции.

За сравнение, общите загуби от почивните станции са значително по-малки и възлизат на около 6 млн. лева. Обектите с най-големи оперативни загуби се управляват от Министерството на вътрешните работи и от Министерски съвет.

Двата обекта, които генерират най-големи загуби, са Академията на МВР и резиденция "Бояна". Направен е анализ на 115 обекта с представителни и социални функции и пътна карта за подобряване на управлението им.

Ето и някои от изводите:

1. Обектите с представителни функции и обектите за обучения системно генерират загуби понеже предоставят услуги безплатно или на цени доста под разходите необходими за предоставяне на услугите. Средната загуба за бюджета от оперирането на почивните станции е значително по-ниска от тази на обектите за обучение или тези с представителни функции. Много услуги не се заплащат от ползвателите или от съответните министерства, а разходите за предоставянето им се отчитат като оперативни разходи. Тази практика се следва във всички посетени обекти и не представлява добра практика.

2.Маркетингът и рекламата на ведомствените почивни станции е много ограничен и опростен като форма. Много от обектите се рекламират единствено във ведомствени циркуляри, имейли/бюлетини до служителите, бележки по таблата за бюлетини или "от уста на уста".

3. Обектите, които се рекламират с по-прогресивни методи отчитат по-малки загуби. Имотите, които не се рекламират чрез уебсайт, атрактивна, цветна брошура или други средства, генерират средно двойно по-големи загуби в сравнение с рекламираните и популяризираните обекти.

4. Цените за настаняване са изключително ниски и далеч по-ниски от разходите по експлоатацията на почивните станции. Най-ниските отчетени цени за нощувка са в почивна база на Министерството на регионалното развитие и благоустройството -- 5 лв. на човек на вечер, и базите на МВР, където средните цени на нощувка са 7.5 лв. на човек. На противоположния край на спектъра е резиденция "Евксиноград", която е най-скъпият държавен имот включен в прегледа. Настаняване в двойна стая в Резиденцията струва 180 лв. на вечер, като тази цена важи както за служителите, така и за външните й посетители.

5. Цените не се увеличават периодично и се определят на база нагласите за финансовата достъпност на социалната услуга за служителите, а не спрямо пазарните цени. Всички почивни бази работят в рамките на разходните лимити, обикновено наричани "бюджети", в които се натрупват всички разходи, свързани с базата (т.е. оперативни разходи, както и разходи за поддръжка). Ценообразуването следва специфичните съображения относно бюджетните разходи на първостепенния разпоредител с бюджет.

6. Заетостта на базите варира значително като най-успешните работят при пълен капацитет, а други работят на 40% от капацитета си. Резервациите обикновено се правят чрез система за разпределяне на карти за почивка, която е създадена с цел обслужване на служителите.