Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ИА ГИТ) представи справка за резултатите от извършените проверки през първите шест месеца на годината. От публикуваното на страницата на ГИТ става известно, че все повече непълнолетни търсят възможности за легална работа и че е намалял броят на случаите на работа без трудов договор.

Дадените разрешения за работа на непълнолетни лица за първото полугодие са 7594, като за същия период на миналата година техният брой е бил 6195 (увеличение с 22,6%). 

ГИТ изтъква, че за да повиши осведомеността на младежите за техните трудови права и задължения при започване на работа е провела информационна кампания в 40 училища в страната. 

Инспекцията по труда посочва, че за отчетния период са извършени 24 358 проверки в 21 662 предприятия с 960 136 наети в тях, като са установени 107 726 нарушения на трудовото законодателство. Нарушенията, свързани с разпоредбите, регламентиращи осъществяване на трудовите правоотношения, са 49 468. По осигуряването на здраве и безопасност при работа нарушенията са 57 664.

Случаите на работа без трудов договор са 1614 при 1818 бр. спрямо същия период на м.г., което е показател за ограничаване на недекларирания труд в най-тежката му форма, изтъква ГИТ. За това допринася както засиленият в последните години цялостен контрол с акцент върху намаляване на работата на черно, така и стартиралите от началото на годината проверки за бърз контрол, насочени към законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, които се извършват в обекти, рискови по отношение на нерегламентираното използване на работна ръка, отбелязват от ГИТ.

Сумата на установените забавени възнаграждения е 4.9 млн. лв. След намесата на Инспекцията по труда са изплатени почти 3.4 млн. лв.

За първото полугодие на 2024 г. са съставени 4741 актове за установяване на административно нарушение.

За да се гарантира в най-пълна степен животът и здравето на работещите, са спрени 385 обекта, площадки, машини и съоръжения. Тази мярка се използва за превенция на тежки трудови злополуки, а в някои случаи води и до спасяване на човешки живот, посочва ГИТ.

При извършените проверки през първата половина на 2024 г. инспекторите по труда са отстранили 71 работници поради липса на правоспособност и/или неспазване на правилата за безопасна работа.

ГИТ изрично отбелязва проведените през периода "интензивни проверки при извършване на строителни и монтажни работи в цялата страна". С командироване на инспектори от различни области е бил осигурен по-голям контролиращ ресурс в районите с голям брой строителни обекти. Акцентът на проверките е бил насочен към спазване на мерките за безопасност.

Информационни кампании ГИТ е организирала освен за ученици и за студенти, работодатели, социални партньори.