Стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство на страната ни през 2019-а възлиза на 8.504 млрд. лева. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Този резултат представлява годишен ръст от 0.5 процента.

Увеличението се дължи изцяло на ръст на цените - с 1.9%, докато във физическо измерение (обеми на произведените количества) спрямо 2018 г. е отчетено намаление с 1.4%, отбелязват от НСИ.

Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, се равнява на 5.639 млрд. лв. и представлява 66.3% от общата стойност на селскостопанската продукция. В сравнение с 2018 г. тя е по-ниска с 2.3%, което се дължи на намаление на цените - с 1.6%, и намаление на обемите - с 0.7 на сто. Преобладаващата част от продукцията в растениевъдството (82.7%) през 2019 г. е от зърнени и технически култури, чиято стойност се изчислява съответно на 2.933 млрд. лв. и 1.728 млрд. лева.

Стойността на произведената през изминалата година продукция от животновъдството възлиза на 2.174 млрд. лв., или 25.6% от крайната продукция в селското стопанство. За годината продукцията от животновъдството отбелязва увеличение с 9.3%, което е в резултат на повишение на цените - с 11.9%, докато произведените обеми намаляват с 2.6 на сто.

"Важен фактор за повишението на базисните цени е увеличението на субсидиите за животновъдството с 46.6% спрямо 2018 година", отбелязват от НСИ.

Стойността на продукцията от отглеждането на селскостопански животни е 1.273 млрд. лв. (58.6% от продукцията в животновъдството), докато стойността на произведените животински продукти се равнява на 900.6 млн. лева (41.4%). В сравнение с 2018 г. стойността на отглеждането на селскостопанските животни се увеличава с 15.5%, което се дължи на повишение в цените - със 17.7%, докато произведените обеми намаляват с 2.2%, отчитат още от Института. Същевременно стойността на произведените животински продукти спрямо предишната година отбелязва увеличение с 1.5%, което е в резултат на увеличение на цените - с 4.2%, докато обемите намаляват с 2.7% спрямо 2018 година.