Проект на постановление на Министерския съвет (МС) за създаване на нов Консултативен съвет за Европейската зелена сделка (КСЕЗС) е публикуван за обществено обсъждане в портала strategy.bg. Предвижда се отмяна на постановлението от 2020 г., което ще доведе до промяна в досегашната структура и функции на съвета.

Срокът за обсъждане на проекта на постановление е до 14 юли.

Нормативната уредба на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка, създаден по силата на Постановление № 86 на Министерския съвет от 2020 г., вече не отговаря на актуалното състояние на европейското законодателство, прието в изпълнение на Европейската зелена сделка, се каза в проекта. Освен това, в хода на неговата работа са били идентифицирани възможности за подобряване на функционирането на Съвета. Тези причини налагат многобройни и важни промени в нормативната уредба на функциите, състава и подпомагащите органи на Съвета, с което се обосновава необходимостта от приемане на ново постановление, регламентиращо същата материя, се казва в мотивите.

Създаването на Консултативен съвет за Европейската зелена сделка е в съответствие с произтичащите от Европейската зелена сделка ефекти за Република България, и по-конкретно необходимостта от прилагане на законодателството от пакета "Подготвени за цел 55", се казва още в проекта. Посочват се и двете главни цели.

Първата цел е да се актуализират функциите на Консултативния съвет, който следва да предоставя насоки за максимално бързо и правилно прилагане на новоприетото европейско законодателство. Ще му бъде възложена функция да обсъжда и приема модели и анализи, свързани с изпълнението на целите за декарбонизация, да следи за изпълнение на реформите, свързани със зеления компонент в Националния план за възстановяване и устойчивост, както и да осъществява други дейности, свързани с интегрирането на екологичните съображения, произтичащи от Съобщението за Европейската зелена сделка и Националния план за възстановяване и устойчивост в секторните политики.

Втората цел е да се подобри оперативността в работата на Съвета в няколко направления. Предвижда се Консултативният съвет да има два състава - основен и разширен, като така едновременно ще се оптимизира неговата дейност и ще се гарантира широко участие на заинтересованите страни. Съветът ще се подпомага в дейността си от експертни работни групи, създавани по негово решение в зависимост от нуждите за обсъждане на дадени въпроси, като се предоставя по-голяма самостоятелност на Съвета при вземането на решения относно техните задачи, структура и организация на работа.

Съветът трябва да спомогне и за взаимодействието със заинтересованите страни, свързани с декарбонизацията на икономиката и постигане целите за неутралност по отношение на климата. В проекта е отбелязано също, че съветът координира разработването и актуализирането на националните стратегически документи, произтичащи от Съобщението за Европейската зелена сделка и правните актове от него. Също така съветът ще изисква информация за изпълнението на реформите и инвестициите, свързани със зеления компонент в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Предвижда се Съветът да се състои от председател, заместник-председател и членове. За председател се предлага министърът на околната среда и водите, а за заместник-председател - министърът на енергетиката.

Съветът ще има два състава - основен и разширен. Освен министрите, в основния състав ще има и представител на президента, по един представител на парламентарно представените политически партии и коалиции, и председателят на Националния статистически институт. В разширения състав ще се включат представители на неправителствения сектор, бизнеса, научната и академичната общност. В доклада си министърът на околната среда и водите Юлиан Попов припомня, че КСЕЗД е създаден през 2020 г.

Причините, които налагат приемането на предложения проект на постановление, са свързани на първо място с необходимостта за промяна на някои от функциите на съвета и за да бъдат определени нови такива, пише Попов. На съвета ще бъде възложена функция да обсъжда модели и анализи, свързани с изпълнението на целите за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и 2040 г. и за климатична неутралност до 2050 г. Консултативният съвет ще следи и за напредъка в изпълнението на реформите, свързани със зеления компонент в НПВУ, обяснява още министърът.

Ще участват ли пълноценно заинтересованите страни

Притеснение, че няма да се чуе гласът на заинтересованите страни, изрази за БТА независимият експерт Георги Стефанов, който беше секретар на КСЕЗС в правителството на Кирил Петков. Той припомни, че съветът е имал осем тематични комисии, в които е била заложена работата по реформи в няколко сектора като енергиен преход, устойчива мобилност и др. По думите на Стефанов предложението за закриване на комисиите предполага обсъжданията да стават в по-тесен кръг. В доклада на министъра на екологията се казва, че с малки изключения ресорните комисии не са успели да разгърнат потенциала си.

България страда от липса на прозрачност и взимане под внимание на позициите на заинтересованите страни, смята експертът. Обратното на това ще бъде блокиране на ПВУ и в голяма степен риск за одобрение на заложените реформи и забавяне на плащанията, предупреди Стефанов. По думите му трябва да се търси трайно решение как да се въведе инструмент за целите и изискванията на Европа по Регламента за Енергийния съюз за това държавите членки да създадат обществена консултация и многостепенен диалог.

Най-важното действие е политиките за Европейската зелена сделка да бъдат хоризонтални. Зелената трансформация отдавна не е секторна политика само под ръководството на Министерството на околната среда и водите, каза още Стефанов.