По предварителни данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2020 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях хора нарастват с 10 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2019 година. Увеличението в индустрията е с 4.6 на сто, в услугите - с 8.2 на сто, и в строителството - с 6 на сто, отбелязва БТА.

По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2020 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори "Образование" - с 25.6 на сто, "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 24.7 на сто, и "Операции с недвижими имоти" - с 20.5 на сто. Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в "Култура, спорт и развлечения" - с 2.4 на сто, и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 0.9 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 10 на сто, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 10.1 на сто. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 24.8 на сто за "Образование" до (-3.1 на сто) за "Култура, спорт и развлечения".