През 2017 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 760.2 млн. лв., което е с 3.5 на сто повече в сравнение с предходната година, съобщи Националният статистически институт.

Интензивността на НИРД (измерена като процент на разходите за НИРД от БВП) намалява спрямо предходната година - от 0.78 на сто през 2016 г. на 0.75 на сто през 2017 година.

През 2017 г. сектор "Предприятия" е най-големият от четирите институционални сектора, в които се осъществява НИРД, с дял от 70.3 на сто от общите разходи за НИРД. Следва сектор "Държавно управление", чиито научни институти и организации формират 23.2 на сто от общите разходи за НИРД. Направените разходи за наука от висшите училища и университетските болници възлизат на 5.7 на сто, а от нетърговските организации - на 0.8 на сто от всички разходи за НИРД.

Научноизследователската и развойна дейност се финансира от държавния бюджет, бизнеса, други национални източници и от чужбина. През 2017 г. най-голям е делът на средствата за НИРД, идващи от сектор "Предприятия" - 43.2 на сто. Те нарастват спрямо предходната 2016 г. с 2.6 на сто (от 320.2 млн. лв. на 328.5 млн. лева). Спрямо 2016 г. средствата от чуждестранни източници за осъществяване на НИРД намаляват с 2.5 на сто (от 251.0 млн. лв. на 244.7 млн. лева).

В структурата на текущите разходи за НИРД по видове изследвания през 2017 г., както и през предходната година, най-голям относителен дял имат приложните научни изследвания - 62.1 на сто (429.3 млн. лв.), следвани от експерименталните разработки и фундаменталните изследвания - съответно с 26.9 на сто (185.7 млн. лв.) и 11 на сто (76.5 млн. лв.).

През 2017 г. заетите с научноизследователска и развойна дейност са 23 290 души (в еквивалент на пълна заетост), което е със 7.1 на сто по-малко в сравнение с предходната година. Делът на жените от общия персонал, зает с НИРД, е 47.9 на сто, като разликата в равнището на заетост между двата пола е 4.2 пункта в полза на мъжете. Броят на изследователите в еквивалент на пълна заетост е 15 094 души, което е с 5.7 на сто по-малко спрямо 2016 година.

Както и през 2016 г., основната част от хората, ангажирани с наука, е във фирмите и научните институти от сектор "Предприятия" - 46.1 на сто от общия персонал (в еквивалент на пълна заетост), или 10 735 души. В организациите и институциите от сектор "Държавно управление" с научна дейност се занимават 7 990 души, което съставлява 34.3 на сто от общия персонал, зает с НИРД, през 2017 година. В сектор "Висше образование" 4 414 души са ангажирани с научни изследвания и разработки, като относителният им дял е 19 на сто.

Образователно-квалификационната структура заетите с НИРД през 2017 г. се характеризира с нарастване на дела на хората с висше образование - от 83.6 на сто през 2016 г. на 83.8 на сто през 2017 г.