Работодателите предлагат нови мерки за намаляване на негативното въздействие на коронакризата върху дейността на предприятията и върху икономиката на България при втората вълна на COVID-19 и са убедени, че "ново затваряне на бизнеси не може повече да се прави без едновременно с това да се обявят мерки за подкрепа на компаниите и хората".

Предложенията са изложени в писмо на представителните на национално равнище организации на работодателите в България - Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България до премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев, министъра на финансите Кирил Ананиев и министъра на икономиката Лъчезар Борисов.

Сред предложенията е прилагането на европейската възможност за помощ под формата на подкрепа за непокрити фиксирани разходи - постоянните разходи, направени от предприятията през допустимия период, които не са покрити от печалбата през същия период и които не са покрити от други източници, като застраховка, временни мерки за помощ или подкрепа от други източници. Интензитетът на помощта не надвишава 70 на сто от непокритите фиксирани разходи, с изключение на микро - и малките предприятия, при което размерът на помощта не надвишава 90 на сто от непокритите фиксирани разходи. Общият размер на помощта не надвишава 3 милиона евро на предприятие. Помощта може да бъде предоставена под формата на преки безвъзмездни средства, гаранции и заеми, при условие че общата номинална стойност на тези мерки не надхвърля общия праг от 3 милиона евро на предприятие; всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение.

Работодателите изтъкват, че такава подкрепа, препоръчана от ЕК и вече прилагана в редица европейски страни, може да бъде бързо осъществена/администрирана от Националната агенция по приходите. НАП може да създаде такава функционалност на интернет страницата си за отдалечено заявяване, разполага с необходимата информация за определяне на съответните стойности за всяка компания и административния капацитет за бързо осъществяване на плащанията, смятат работодателите.

Друго тяхно предложение е за помощ под формата на отсрочване на данъци и/или отсрочване на социалноосигурителни вноски, което също е възможно по Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашното разпространение на COVID-19 на ЕК, като помощта се отпуска преди 30 юни 2021 г. и крайната дата на отсрочването може да бъде 30 юни 2021 г.

Според работодателите Министерството на финансите, както и НАП разполагат с достатъчно експертен капацитет, както и с технологична инфраструктура (портал за електронни услуги на НАП), така че да се създаде механизъм за отсрочване на определена част от дължими суми, така че от една страна приходите в бюджета да не бъдат сериозно засегнати, а от друга страна в бизнеса да останат ликвидни средства, които да се използват за покриване на текущи разходи, запазване на заетост и стимулиране на потреблението, които в момента са основните негативни последици от кризата.

Предлага се и създаване на алгоритъм за отсрочване на данъци и/или отсрочване на социалноосигурителни вноски в определен процент, приложим за фирми, които имат реализиран спад в оборота, проследимо от Справките - декларации за ДДС, подавани в НАП или от други източници на информация. Спадът в оборота със съответната функционалност в портала на НАП може автоматично да се изчислява и да показва допустимата сума и срок за отсрочване на задълженията към НАП, посочват работодателите.