Екипите на Министерството на енергетиката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството разработиха спешно актуализирани версии на Териториалните планове за справедлив преход за областите Стара Загора, Перник и Кюстендил. След провеждане на широка дискусия със заинтересованите страни по мерките, планирани в тях, плановете ще бъдат официално изпратени към Европейската комисия през месец септември, така че да бъдат одобрени до края на годината. Това е ключово условие трите най-засегнати от енергийния преход региона да се възползват от 1.15 млрд. евро в подкрепа на своята трансформация, съобщи Министерството на енергетиката.

Отчита се, че с нарастващата роля на нисковъглеродната икономика, производството на електроенергия от изкопаеми горива намалява. Същевременно ключово условие за успеха на плавния енергиен преход е прилагането на навременни мерки за развитие на нови икономически дейности, които да осигурят качествени и устойчиви работни места.

Плановете залагат на технологично развитие по цялата верига на добавена стойност - от производството на зелен водород до приложенията му, включително за индустриални, транспортни и енергийни нужди. Освен стимулирането на малки и средни предприятия, в документите се отчита и ключовата роля на големите предприятия за икономическия растеж и създаването на устойчива заетост. Следвайки тази необходимост, Министерството на енергетиката публикува на интернет страницата си покана към заинтересованите страни за изразяване на интерес към създаването и развитието на определени нови чисти производства.

На предвидения нов модел на управление, според който ще бъдат конструирани местни комисии за справедлив преход, се разчита да гарантира подхода "отдолу-нагоре", при най-пълноценно отчитане на интересите на местните общности.

Основните мерки, залегнали в Териториалните планове за справедлив преход, се отнасят до няколко направления - рекултивация на терените, помощ за създаването на водородна верига за стойност, подкрепа за индустриални паркове за чисти технологии, подкрепа за фотоволтаични паркове, използване на зелен водород и производство и разпределение на биометан и енергия от вятърни турбини.

Чрез предвидената в териториалните планове подкрепа за индустриални паркове за чисти технологии може да бъде създаден нов парк в "Марица изток" на база консултиран Мастърплан за развитието на комплекса и да се развият други такива в близост до Стара Загора.

За рекултивация на терените, от които са добивани лигнитни въглища, се предвижда създаването на специално дружество "Конверсия на въглищни региони". То следва да подготви и инфраструктурата за нови промишлени дейности.

Схемата за подпомагане на създаването на водородна верига за стойност има за цел да привлече големи инвеститори в областта на производството на електролизьорни системи, горивни клетки, станции за зареждане и други съоръжения, като по този начин се осигури алтернативна заетост и се гарантира енергийния преход в засегнатите региони.

Предвидената схема за подпомагане на фотоволтаични паркове с електролизьор ще създаде заетост при строителството и поддръжката на такива паркове. Тази мярка допълва дейностите по рекултивация на терените, като е предвидено фотоволтаичните системи да бъдат инсталирани приоритетно върху рекултивирани терени.

Сред мерките е предвидена и подкрепа за производство на биометан на базата на органични остатъци - като алтернативно гориво с ниски емисии, създаващо работни места. Такива проекти могат да се реализират и в сферата на производството на енергия от вятърни турбини.

Актуализирането на Териториалните планове за справедлив преход е ключова стъпка за успешното осъществяване на ефективна и плавна трансформация на най-засегнатите въглищни региони.