Националният статистически институт (НСИ) и Статистическата служба на ЕС Евростат обявиха предварителните си данни за брутния вътрешен продукт (БВП) за четвъртото тримесечие на 2023 г. и за 2023 г. като цяло.  

През четвъртото тримесечие на 2023 г. БВП на България нараства с 1.6% на годишна база и с 0.5% на тримесечна по сезонно изгладени данни, съобщи НСИ. Тримесечният ръст е над средния за ЕС, който е без промяна спрямо предходното тримесечие.

БВП за 2023 г. се увеличава в реално изражение с 1.8% спрямо 2022 г. Получен като сума от тримесечни данни, БВП за 2023 г. възлиза на 183 743.4 млн. лв. по текущи цени. 

Темп на прираст на БВП и на БДС спрямо съответното тримесечие на предходната година, %

Графика: НСИ

За 2023 г. БВП достига номинален стойностен обем от 183 743.4 млн. лева. Преизчислен в щатски долари при средно годишен валутен курс от 1.809307 лв. за 1 щатски долар, БВП възлиза на 101 555 млн. долара. На човек от населението се падат 28 516 лв. от обема на показателя, или 15 761 долара. Преизчислен в евро, БВП е съответно 93 947 млн. евро, като на човек от населението се падат 14 580 евро, отбеляза НСИ.

Какви са данните за еврозоната и ЕС

През четвъртото тримесечие на 2023 г. сезонно коригираният БВП остава непроменен както в еврозоната, така и в ЕС в сравнение с предходното тримесечие, според оценката на Евростат.

През третото тримесечие на 2023 г. БВП е намалял с 0,1% в еврозоната и е останал без промяна в ЕС като цяло.

На годишна база сезонно коригираният БВП се е увеличил през четвъртото тримесечие на 2023 г. с 0,1% в еврозоната и с 0,2% в ЕС, след ръст от 0,1% в двете зони през предходното тримесечие.

За 2023 г. БВП се е увеличил с 0,4% както в еврозоната, така и в ЕС, след +3,4% в двете зони през 2022 г.

Евростат сравнява и с постигнатото в САЩ, където през четвъртото тримесечие на 2023 г. БВП се е увеличил с 0,8% спрямо предходното тримесечие (след +1,2% през третото тримесечие на 2023 г.). На годишна база БВП нараства през отчетното четвърто тримесечие с 3,1% (след +2,9% през предходното тримесечие).

Ръст на БВП по страни от ЕС за четвъртото тримесечие на тримесечна база, в процент

Графика: Евростат

Растеж на БВП по държави членки

Дания (+2,0%) регистрира най-висок ръст на БВП през последното тримесечие на 2023 г. спрямо предходните три месеца, следвана от Хърватия (+1,3%) и Словения (+1,1%). Ръстът за България е 0,5%. 

Най-голям спад се наблюдава в Ирландия (-3,4%), следвана от Естония и Финландия (и двете -0,7%).

НСИ пояснява, че БВП по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на производствените единици. Той може да се дефинира по три начина:

  • БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена в икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите.
  • БВП е сума от крайно използваните продукти и услуги от резидентните единици плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.
  • БВП е сума от компенсацията на наетите лица, нетните данъци върху производството и вноса, брутния опериращ излишък и смесения доход.

Брутната добавена стойност е разликата между произведената брутна продукция и междинните производствени разходи.

През 2023 г. брутната добавена стойност възлиза на 161 194,7 млн. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 0,8% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2022 година. През 2022 г. брутната добавена стойност е била 145 614 млн. лева и е отбелязала ръст от 3,4% спрямо 2021 година.

През 2023 година относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 3,5%, което е намаление с 0,9 процентни пункта спрямо 2022 година. Индустриалният сектор създава 28,9% от добавената стойност на икономиката, което e увеличение с 0,3 процентни пункта в сравнение с 2022 година. Секторът на услугите нараства до 67,6% при 67% през 2022 година. Според справка в НСИ през 2022 г. индустриалният сектор е създавал 29,5% от добавената стойност на икономиката - с 5,7 процентни пункта повече в сравнение с 2021 година. Секторът на услугите е намалял до 65,5%, при 71,2% през 2021 година, а аграрният сектор е бил без промяна - 5% от добавената стойност.