Въпреки, че биоресурсите по принцип са възобновяеми, не всички форми на използване на биомасата са добри за околната среда. Това е основният извод от доклад на неправителствената организация Комисия за енергиен преход (Energy Transitions Commission - ETC), международен мозъчен тръст, фокусиран върху икономическия растеж и смекчаване на изменението на климата.

Според авторите на доклада "Биоресурси в рамките на икономика с нулеви емисии: Възможност за устойчив подход"(Bioresources within a Net-Zero Emissions Economy: Making a Sustainable Approach Possible, биомасата трябва да е с ниски парникови емисии през целият жизнен цикъл. Само тогава тя може да се смята за устойчива.

Производството от биомаса (и на енергия от нея) не трябва да се конкурира със земните ресурси за производство на храни, да причинява каквито и да е изменения при ползването на земята, които могат да доведат до емисии от въглерод в атмосферата (например обезлесяване), както и да влияе отрицателно върху биологичното разнообразие.

На основата на тези строги критерии за устойчивост се изчислява, че към средата на столетието биомасата може да осигурява до 40-60 екза джаула на година (EJ/год.)*

Освен това горната граница от 60 EJ може да бъде достигната при изпълнение на редица сериозни условия: i) продуктивната земя се освободи чрез преминаване към растителна диета или синтетично месо, увеличаване на селскостопанската производителност и намаляване на хранителните отпадъци; ii) значително се увеличи производството на водорасли за получаване на енергия; и iii) подобряване на събирането, управлението и рециклирането на органични отпадъци.

Авторите не препоръчват използването на биоресурси в области, където съществуват или са постижими по-евтини алтернативи. Към тях се отнасят автомобилният транспорт, масовото производство на електроенергия без използването на системи за улавяне и съхранение на въглерод, топлоснабдяване на жилищата и корабоплаването - с изключение на отделни сегменти, особено в местата, където местните биоресурси са в изобилие.

В изследването се посочва, че "повечето от настоящите сектори, в които се използват биоресурси, в частност в автомобилния транспорт за гориво и масовото производство на електроенергия, през следващите години ще станат нерентабилни в сравнение с електричеството или водорода".

Източниците на биоенергия трябва да бъдат ограничени до селскостопански и горски отпадъци и остатъци, както и до бързо растящи нехранителни енергийни култури като мискантус или ятрофа, които се отглеждат на деградирали или маргинални земи, категорични са от Комисия за енергиен преход.

Авторите, освен това заявяват, бе биомасата е най-добре да се използва за производството на материали, включително и като биофураж за пластмасовата индустрия, но не и като енергиен източник. Що се отнася до енергийното й използване, в доклада се обръща внимание на авиацията, при която алтернативни горива няма да се появят скоро.

*ЕJ/год. (екза джаула на година) съответства на един трилион джаула енергия

3е-news.net