Как се постига чиста и достъпна енергия, какво е мястото на въглищата, когато стремежът е към декарбонизация. Как да се използва биомасата и какво може да даде тя в добива на енергия. По тези и други глобални енергийни теми разговаряме с изпълнителния директор на ТЕЦ Бобов Дол инж. Любомир Спасов.

- Инж. Спасов, отскоро сте директор на ТЕЦ Бобов Дол, но притежавате сериозен опит като енергетик. Какво е мястото на въглищата предвид постигането на въглеродонеутрална икономика?

- Глобалните климатични промени, повишаването на цените на суровия петрол и природния газ, както и високата енергоемкост на съвременните производства извеждат на преден план потребността от чиста и достъпна енергия. Макар и да са разработени множество инотивативни технологии, базирани на възобновяемата енергия, основен критерий за избора на енергиен източник в много индустрии, остава намирането на вариант за получаване на сигурна и постоянна енергия, която не се влияе от различни климатични фактори. Поради тази причина заедно с постоянно нарастващия дял на възобновяемите източници в глобалния енергиен микс се увеличава и използването на фосилни горива, в частност на въглищата, колкото и да не вярвате.

- Има ли възможност за екологично използване на въглищата?

- Производството на енергия в световен мащаб до голяма степен зависи от въгледобива. Директното изгаряне на въглища е свързано с отделяне на вредни емисии, но вече са развити технологии за по-екологично оползотворяване на въглища.

- Можете ли да ни представите пример?

- Наскоро се запознах с технология, наречена "термично разграждане на въглища". Процесът преминава при наличие на малко количество кислород. В резултат не се образуват много от вредните вещества - серни окиси, азотни окиси, диоксини, фурани и други. Реално от парата, която се използва, се получава и водород. Поради ниското отделяне на вредни емисии може да се заключи, че технологията е екологична.

В България все още не са развити подобни технологии, но не е невъзможно. Все пак имаме значителни залежи на въглища и не е добре да ги пропиляваме, а ето че е възможно и да пазим околната среда.

- Знаем, че в ТЕЦ Бобов Дол замествате част от въглищата с биомаса и така обогатявате горивния си микс. Какво постигате?

- С въвеждането на биомаса подобряваме влиянието на работата на ТЕЦ Бобов Дол върху атмосферния въздух, защото биомасата е въглеродонеутрален продукт. Колкото повече биомаса използваме, толкова повече подобряваме екологичните си показатели.

- Ще ни разкажете ли още за биомасата. Каква точно се използва в ТЕЦ Бобов Дол?

- В ТЕЦ Бобов Дол засега използваме пшенична слама.

Биомасата включва продукти, остатъци и отпадъци от биологичен произход от горските територии, както и дървесина. Тя представлява ценен ресурс, който в България не се използва ефективно за производство на енергия. Съществува голям потенциал в създаването на енергийни култури и дори плантации от бързорастящи дървесни видове като върби, тополи и други, с които ще се реализира ускорено производство.

- Какво е необходимо, за да се увеличи ефективното използване на този ценен ресурс?

- С общи усилия заинтересованите лица, министерствата и институциите трябва да подготвят мащабни проекти, чрез които и България да участва в разпределението на европейски средства, които финансират този тип начинания. Реално те са част от приоритетите на ЕС.