Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации (ФАО) направи равносметка на своята Инициатива за зелени градове със събитие по повод втората ѝ годишнина под наслов "Подкрепа за градовете да бъдат по-екологични", съобщи организацията. Събитието включваше панелна дискусия с участници от Европа, Азия и Африка, озаглавена "Зелени градове в действие - постижения през 2021/2022 г.".

През 2020 г., в съответствие с целите за устойчиво развитие (ЦУР), ФАО стартира Инициативата за зелени градове, за да помогне на малките, междинните и столичните градове да подобрят своята устойчивост и благосъстоянието на градското и крайградското население.

Тя има за цел да повиши благосъстоянието на хората чрез по-добър достъп до подобрени продукти и услуги, предоставяни от градските и крайградските системи за горско стопанство, селско стопанство и храни на устойчива основа.

"Озеленяването на градовете, независимо дали са малки или много големи, ще донесе ползи в цялата програма за устойчиво развитие", каза Ку Донгю, генерален директор на ФАО, по време на събитието.

Сред участниците бяха Маймунах Мохд Шариф, изпълнителен директор на Програмата на ООН за населените места (UN-Habitat), Суад Бен Абдерахим, кмет на Тунис, и Алок Барнуал, координатор, Програма за устойчиви градове, Глобален екологичен фонд.

Преосмисляне на градовете

От 2007 г. по-голямата част от хората по света живеят в градски райони, а към 2050 г. това ще важи за две трети от световното население. Градовете значително допринасят за изменението на климата, като използват около 70 процента от глобалните хранителни доставки и 80 процента от световната енергия, произвеждайки 70 процента от глобалните отпадъци и 60 процента от парниковите газове.

Чрез интегрирането на системите за земеделие, горско стопанство и храни в градската политика, планиране и действия, градовете могат: да увеличат продоволствената сигурност и достъпа до зелени площи за всички; да подобрят общественото здраве, храненето, качеството на въздуха и устойчивостта на екстремни метеорологични явления; да подобрят местната икономика и да създадат зелени работни места. Това би довело и до по-добро смекчаване на рисковете от множество шокове (промяна на климата, икономически, пандемия) и намаляване на екологичния отпечатък.

Генералният директор изтъкна, че местните власти са в центъра на осигуряването на голяма част от печалбите от озеленяването на градовете. Той добави, че ето защо ФАО заедно със своите членове, UN-Habitat, Глобалният екологичен фонд и много други партньори подкрепят местните и поднационалните правителства чрез тази инициатива.

ФАО вече е положила основите за промяна, каза Ку. Бяха създадени нови партньорства и съществуващите бяха разширени. Чрез инициативата ФАО е ангажирана в 80 града по света. Дванадесет африкански града са се възползвали например от обучение за интегриране на градски агро-хранителни системи и горско стопанство в градското планиране.

Трябва да се направи още

Ку похвали участниците за напредъка, постигнат досега, но добави, че трябва да се направи повече. "Местните власти се нуждаят от по-голяма подкрепа за разработване на конкретни, приобщаващи, иновативни решения за ежедневните проблеми", заяви той. Според него те се нуждаят от подкрепа за справяне с разрастването на градовете, което продължава да "изяжда" земеделската земя и естествените екосистеми, които са от решаващо значение за адаптирането към изменението на климата.

Ку каза на кметовете, че те трябва да играят ключова роля в градовете си чрез по-добро планиране на земеползването и разработване на многофункционални агро-хранителни системи. Той също така подчерта необходимостта от национални рамки, които карат градовете да насърчават устойчиво градско и крайградско селско стопанство, горско стопанство и хранително-вкусови системи. Генералният директор също така подчерта значението на съгласуваността на политиките на всички нива.

"Градовете са настоящето и бъдещето, намалявайки различията в неравенството. Трябва да ги направим по-ефективни, по-приобщаващи, по-издръжливи и по-устойчиви, в хармония с природата и селските общности", отбеляза Ку.