През второто тримесечие на 2021 г. сезонни данни на Националния статистически институт за брутния вътрешен продукт (БВП) показват ръст от 9.9 на сто в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и повишение от 0.6 на сто спрямо първото тримесечие на 2021 година, предаде БТА.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2021 г. възлиза на 31,167 млрд. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4 513 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.623855 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 19,193 млрд. долара и съответно на 2 779 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е съответно 15,935 млрд., като на човек от населението се падат 2 308 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2021 г. възлиза на 26,951 млрд. лв. по текущи цени.

През второто тримесечие на 2021 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 3.6 на сто и запазва равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.8 процентни пункта до 27.2 на сто. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, се увеличава до ниво от 69.2 на сто при 68.4 на сто през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през второто тримесечие на 2021 г. се изразходват 78.9 на сто от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 18.7 на сто от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Според сезонни данни през второто тримесечие на 2021 г. спрямо предходното тримесечие брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.4 на сто. По предварителни данни за второто тримесечие на 2021 г. крайното потребление нараства с 2 на сто, а бруто капиталообразуването - с 0.5 на сто.

Износът на стоки и услуги намалява равнището си спрямо предходното тримесечие по сезонни данни с 0.5 на сто, а вносът на стоки и услуги - с 0.9 на сто.

През второто тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонни данни брутната добавена стойност се увеличава с 8.4 на сто. По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има бруто капиталообразуването с увеличение от 12.2 на сто и крайното потребление с увеличение от 6.2 на сто. Износът на стоки и услуги се увеличава с 20.4 на сто, а вносът на стоки и услуги - с 28.4 на сто в сравнение с второто тримесечие на 2020 година.