През второто тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 9.6% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.4% спрямо първото тримесечие на 2021 г. според сезонно изгладените данни, съобщи Националният статистически институт.

НСИ отбелязва, че ръководството на Европейската статистическа служба - Евростат, дефинира тримесечните национални сметки експресните оценки за БВП като:

"...най-ранната картина на икономиката, представена в съответствие с концепциите и дефинициите на Системата на националните сметки, данните за която се произвеждат и публикуват във възможно най-кратки срокове след края на отчетното тримесечие, като се използва ограничена и непълна информация в сравнение с традиционно разработваните тримесечни показатели на националните сметки...".

Експресните оценки за БВП се основават на предварителни, налични към момента, месечни и тримесечни данни (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.

Разработените експресни оценки за второто тримесечие на 2021 г. са подготвени в срок от 47 дни след отчетния период. Те са представени в стандартен формат за публикуване на тримесечните данни на националните сметки - стойностен обем в текущи цени, относителни дялове на компонентите в състава на БВП и темпове на прираст, получени от сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие и спрямо същото тримесечие на предходната година.

Съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания НСИ ще подготви и публикува предварителни оценки за тримесечните данни за БВП за второто тримесечие на 2021 г. на 7 септември 2021 година.

БВП в стойностен обем, текущи цени

Според експресните оценки на НСИ за второто тримесечие на 2021 г. БВП в номинално изражение достига 31 085.5 млн. лева.

Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на 2021 г. е 26 974.5 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 80.2%, което в стойностно изражение възлиза на 24 932.3 млн. лева. През второто тримесечие на 2021 г. бруто капиталообразуването е 5 844.4 млн. лв. и заема 18.8% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Тримесечни изменения

През второто тримесечие на 2021 г. спрямо предходното тримесечие БВП по сезонно изгладени данни нараства с 0.4%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.2%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през второто тримесечие на 2021 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 2.5% и на бруто образуването на основен капитал с 0.6%.

Годишни изменения

През второто тримесечие на 2021 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 9.6% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност нараства с 8.2%.

Крайното потребление регистрира ръст от 6.7%, а бруто образуването на основен капитал нараства с 4.2% през второто тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава с 20.3%, а вносът на стоки и услуги нараства с 28.6%.

БВП в еврозоната и ЕС

БВП на ЕС се е повишил с 1,9 на сто, а в еврозоната - с 2 на сто през второто тримесечие с отчитане на сезонните фактори. Това сочат първоначални оценки на Евростат, публикувани на сайта й.

През първите три месеца на 2021 г. БВП се сви с 0,1 на сто в ЕС и с 0,3 на сто в еврозоната.

Спрямо второто тримесечие на миналата година БВП е нараснал с 13,2 на сто в ЕС и 13,6 на сто във валутния съюз, след като през първото тримесечие се понижи с 1,3 на сто и в двете зони.

За сравнение, през второто тримесечие на текущата година БВП на САЩ нарасна с 1,6 на сто на тримесечна основа и с 12,2 на сто на годишна.

Заетостта в ЕС през същия отчетен период се е повишила с 0,6 на сто, а в еврозоната - с 0,5 на сто, отчита Евростат в същия доклад. През първото тримесечие показателят и в двете зони спадна с по 0,2 на сто.

На годишна основа заетостта е нараснала с по 1,8 на сто в ЕС и еврозоната след свиването със съответно 1,6 на сто и 1,8 на сто в предходния тримесечен период.