През първото тримесечие на 2021 г. сезонно изгладените данни за брутния вътрешен продукт (БВП) показват спад от 1.8% в сравнение със съответното тримесечие на 2020 г. и повишение от 2.5% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 година.

БВП в стойностен обем, текущи цени

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2021 г. възлиза на 27 054 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3912 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.622815 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 16671 млн. долара и съответно на 2411 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е съответно 13833 млн., като на човек от населението се падат 2000 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2021 г. възлиза на 23 128 млн. лв. по текущи цени.

През първото тримесечие на 2021 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 2.2% и запазва равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година.

Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.6 процентни пункта до 26.5%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в най-големия сектор на икономиката -този на услугите, се увеличава до ниво от 71.3% при 70.7% през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през първото тримесечие на 2021 г. се изразходват 84.1% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 13.9% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Темп на прираст на БВП по сезонно изгладени данни - тримесечен и годишен

Според сезонно изгладените данни през първото тримесечие на 2021 г. БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 2.5%. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 2.6%. По предварителни данни за първото тримесечие на 2021 г. крайното потребление нараства с 2.1%, докато бруто капиталообразуването намалява с 2.0%. Износът на стоки и услуги повишава равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни с 6.7%, а вносът на стокии услуги -с 2.7%.

БВП намалява с 1.8% през първото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонно изгладените данни. През първото тримесечие на 2021 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се понижава с 1.7%.

Спадът на брутната добавена стойност се определя от регистрираното намаление при: Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинствата като работодатели; недиференцирани дейности на домакинствата по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби -7.3%, добивна промишленост; преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване -6.0%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство -5.8%, строителство -3.6%.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически спад има износът на стоки и услуги - с намаление от 5.9%. Вносът на стоки и услуги се увеличава с 1.9% в сравнение с първото тримесечие на 2020 година.

Таблица: НСИ

БВП на един зает

По предварителни данни на НСИ през първото тримесечие на 2021 г. БВП на един зает се увеличава реално с 2% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Заетите в икономиката са 3 313.7 хил., а общият брой отработени часове е 1 346.0 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през първото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на 2020 г. показва увеличение на относителния дял в индустриалния сектор и сектора на услугите и намаление на относителния дял в аграрния сектор. На един зает се падат 8 164.3 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 20.1 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност средно на един зает през първото тримесечие на 2021 г. се увеличава реално с 0.9 на сто в сравнение със същия период на предходната година. БДС за един отработен човекочас също се увеличава реално с 0.9 на сто.

По предварителни данни за първото тримесечие на 2021 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 7 040.7 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 16.6 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 7 418.7 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 17.6 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 1 048.8 лв. БДС на един зает и 3.5 лв. за един отработен човекочас.