Годишният процент инфлация в еврозоната достигна 7,4 през март 2022 г., спрямо 5,9 през февруари. Година по-рано този показател беше едва 1,3%, съобщи европейската статистическа служба Евростат.

Годишната инфлация в Европейския съюз като цяло се увеличи до 7,8% през март 2022 г., спрямо 6,2% през февруари. Година по-рано процентът беше 1,7%. 

В България Евростат отчете 10,5% годишна инфлация през март 2022 г.

Годишната инфлация е промяната в цените на потребителските стоки и услуги между текущия и същия месец на предходната година.   

Най-ниски годишни нива на инфлация през март 2022 г. са регистрирани в Малта (4,5%), Франция (5,1%) и Португалия (5,5%). А най-високи - в Литва (15,6%), Естония (14,8%) и Чехия (11,9%).

В сравнение с февруари, годишната инфлация спадна в две държави-членки и се повиши в двадесет и пет.

През март най-голям принос за повишаване на годишната инфлация в еврозоната имаха енергията (+4,36 процентни пункта), следвани от услугите (+1,12 п.п.), храни, алкохол и тютюн (+1,07 п.п.) и неенергийни промишлени стоки (+0,90 п.п.).

Както се вижда от графиката, Евростат регистрира 10,5 на сто годишна инфлация през март в България. Преди дни Националният статистически институт отчете 12,4% годишна инфлация за март 2022 г. спрямо март 2021 г. Заедно с това отбеляза, че Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за отчетния период е 10.5%, колкото е и показателят, който регистрира Евростат.

Годишна инфлация през март 2022 г. (в процент)

Графика: Евростат

ХИПЦ един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. Този индекс, както и традиционният индекс на потребителските цени (според който през март на годишна база инфлацията е 12,4 на сто), измерва общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите.

Инфлация по страни и периоди (в процент), измерена с Хармонизирания индекс на потребителските цени

Източник: Евростат

Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла. ХИПЦ се изчислява с тегла, представляващи относителните дялове по групи стоки на индивидуалното и колективното потребление на всички домакинства (включително институционалните и чуждестранните) на икономическата територия на страната, поясняват от НСИ.