Европейската комисия съобщи, че ще извърши задълбочена проверка за макроикономически дисбаланси в 13 държави от ЕС догодина. Проверките ще обхванат България, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Холандия, Португалия, Румъния, Франция, Хърватия и Швеция.

ЕК ще предостави насоки на държавите в ЕС къде са най-необходими структурни реформи и инвестиции за устойчив икономически модел в усилията за опазването на околната среда. Насоките ще помогнат за повишаване на производителността като насърчават инвестициите и структурните реформи при научните изследвания, за подобряване на достъпа до финансиране и на работата на пазарите на стоки и услуги, за премахване на пречките в бизнес средата, се посочва в съобщение на ЕК.

Следва да се осигури справедливост с прилагането на социални политики за условията на труд и да се даде възможност на хората да се приспособят към промените. Макроикономическата стабилност следва да се запази, като се спазват фискалните правила и същевременно се използва напълно заложената в тях гъвкавост, преодоляват се дисбалансите и се завърши изграждането на европейския икономически и паричен съюз, добавя комисията.

Препоръката за икономическата политика на еврозоната призовава държавите с обща валута да предприемат мерки за постигане на общ и устойчив растеж, както и да дадат тласък на конкурентоспособността. Призовава се за разнообразни фискални политики, както и за по-нататъшното им съгласуване при влошаващи се перспективи. В препоръката се приканва за завършване на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари, за да бъде подсилена международната роля на еврото.

ЕК оценява заетостта и социалното положение в Европа и отбелязва областите, в които е постигнат напредък и местата, където е необходимо да се направи повече. Общо 241,5 милиона души имат работа в ЕС, безработицата е рекордно ниска (6,3 на сто), а условията на пазара на труда се подобряват. Въпреки това неравенството между половете остава сериозно предизвикателство, както и неравенството в заплащането. Определени групи, особено децата и хората с увреждания, все още са изложени заплашени от бедност или социално изключване. Младежката безработица буди сериозно безпокойство в някои държави от ЕС, пише в съобщението.

При стоковия пазар се наблюдава висока степен на свързаност, докато пазарът на услугите има изключително големи възможности за по-нататъшно сближаване. Постигнат е също значителен напредък при свързването на пазарите на енергия, но трансграничната търговия с енергия и конкуренцията на тези пазари трябва да бъдат повишени, отчита ЕК.

Осигуряването на защита на околната среда и безопасност на стоките е основна част от работата на единния пазар. Разгръщането на пълните възможности на единния пазар зависи от извършването на национално равнище на структурни реформи, които могат да помогнат за създаването на ефективна конкуренция и за подобряването на стопанската среда, допълва комисията.