Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2023 г. е 2 668 лв. и нараства с 20.9% спрямо същото тримесечие на 2022 година.  Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2023 г. е 2 379 лв. и се увеличава с 21.3% спрямо същото тримесечие на 2022 година.

Това показват данните на НСИ от Наблюдението на домакинските бюджети.

Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през второто тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г., като най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия - от 18.9 на 17.7 кг, и на кисело мляко - от 7.4 на 6.8 килограма.

Доходи на домакинствата

Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2023 г. е 2 668 лв. и нараства с 20.9% спрямо същото тримесечие на 2022 година.

Графика: НСИ

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (57.3%), следван от доходите от пенсии (30.4%) и от самостоятелна заетост (6.2%). Спрямо второто тримесечие на 2022 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 3.2 процентни пункта, а на доходите от самостоятелна заетост - с 1.9 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии намалява с 4.0 процентни пункта.

В номинално изражение през второто тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят. Ето как:

 • от работна заплата нараства от 1 193 на 1 528 лв. (с 28.1%);
 • от самостоятелна заетост се увеличава от 96 на 165 лв. (със 72.4%);
 • от пенсии се увеличават от 760 на 812 лв. (с 6.9%);
 • от социални обезщетения и помощи нарастват от 48 на 51 лв. (с 6.9%).

През второто тримесечие на 2023 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.5%, а делът на дохода от натура - 0.5%.

Разходи на домакинствата

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2023 г. е 2 379 лв. и се увеличава с 21.3% спрямо същото тримесечие на 2022 година.

Графика: НСИ

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (31.0%), следвани от разходите за жилище (16.4%), данъци и социални осигуровки (14.7%) и транспорт и съобщения (11.6%).

Спрямо второто тримесечие на 2022 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 0.2 процентни пункта. Делът на разходите за жилище намалява с 0.9 процентни пункта, а на разходите за транспорт и съобщения - с 0.7 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през второто тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят. Ето как:

 • за храна и безалкохолни напитки нарастват от 612 на 738 лв. (с 20.6%);
 • за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 78 на 95 лв. (с 21.1%);
 • за облекло и обувки нарастват от 68 на 85 лв. (с 25.3%);
 • за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 339 на 389 лв. (с 14.8%);
 • за здравеопазване нарастват от 125 на 133 лв. (с 6.2%);
 • за транспорт и съобщения нарастват от 241 на 276 лв. (с 14.3%);
 • за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 72 на 110 лв. (с 52.1%);
 • за данъци и социални осигуровки се увеличават от 251 на 348 лв. (с 38.5%).

Потребление на домакинствата

Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през второто тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 година.

Графика: НСИ

Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия - от 18.9 на 17.7 кг и на кисело мляко - от 7.4 на 6.8 килограма.

Увеличава се потреблението на плодове - от 9.7 на 10.0 кг, на месни произведения - от 3.5 на 3.7 кг и на прясно мляко - от 4.4 на 4.6 литра.

Без промяна остава потреблението на яйца, картофи и зрял фасул.

НСИ отбелязва, че обикновено домакинство образуват две или повече лица, които живеят в едно жилище или в част от жилище, хранят се заедно и имат общ бюджет, независимо от това дали имат роднински връзки помежду си. Домакинство е и едно лице, което живее самостоятелно, храни се отделно и има свой отделен бюджет.

Доходите и разходите на домакинството включват съответно доходите на всички членове на домакинството от работна заплата, пенсии, самостоятелна заетост, обезщетения за безработни, социални помощи и други, и всички разходи (на домакинството) за храна, напитки, тютюневи изделия, жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане), транспорт, съобщения, здравеопазване, данъци, социални осигуровки и други.