Средната брутна месечна работна заплата за април 2023 г. е 2 009 лв., за май - 1 935 лв., и за юни - 1 927 лева. 

През второто тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата e 1 957 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2023 г. с 4.0%, показва справка на Националния статистически институт (НСИ).

Графика: НСИ

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение през отчетното второ тримесечие, са "Строителство" - с 8.5%, "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 8.3%, и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - със 7.5%.

Спрямо второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 13.1%, като най-голямо e увеличението в дейностите "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 22.3%, "Строителство" - със 17.4%, и "Транспорт, складиране и пощи" - със 17.2%.

Най-високоплатени (през второто тримесечие на 2023 г.) са били наетите (с договор) лица в дейностите:

  • "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 4 732 лева;
  • "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 3 061 лева;
  • "Финансови и застрахователни дейности" - 2 915 лева.

Най-нископлатени са били наетите в секторите:

  • "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1 189 лева;
  • "Други дейности" - 1 261 лева;
  • "Селско, горско и рибно стопанство" - 1 406 лева.

По форми на собственост, на годишна база средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 10.1%, а в частния - с 14.1%.

Графика: НСИ

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2023 г. нарастват с 25.2 хил., или с 1.1%, спрямо края на март 2023 г., като достигат 2.33 млн. по предварителни данни на НСИ.

Спрямо първото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 29.1%, "Селско, горско и рибно стопанство" - с 3.8%, и "Операции с недвижими имоти" - с 1.8%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение, с 1.6%, е регистрирано в дейност "Образование".