Във връзка с установен бюджетен резерв крайният срок за кандидатстване по процедурата "Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите" се удължава до 17:00 ч. на 30 юни 2023 г., съобщи Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Процедурата стартира в края на януари. Мярката се финансира с над 235 млн. лв. (без ДДС) от Националния план за възстановяване и устойчивост. Прогнозата е с наличния ресурс да бъдат обновени 250 сгради. Предвижда се сградите на предприятия в сферата на производството да получат 33 на сто от ресурса или над 77,6 млн. лв. Останалите средства от над 157,5 млн. лв. са за обекти в сферата на търговията, услугите и туризма. Най-голям дял е определен за големите предприятия, тъй като те се явяват и най-енергоемки.

Процедурата цели подобряване на енергийните характеристики на сградите чрез изпълнение на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки за постигане на спестяване от миниум 30 на сто първична енергия (клас на енергопотребление минимум "В"). Така ще се осигури и намаляване на разходите за енергопотребление на бизнеса, по-добър микроклимат за работна среда, ще се подобрят експлоатационните характеристики и ще се удължи жизненият цикъл на сградите.

Допустими кандидати за предоставяне на средства по процедурата могат да бъдат търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, както и микро, малки, средни и големи предприятия в цялата страна. Те трябва да са регистрирани не по-късно от 31 декември 2019 г. и да са реализирали определени нетни приходи от продажби за 2022-а финансова година в зависимост от категорията на предприятието. Сградите, включително от сектор "Туризъм", трябва да са собственост на кандидата или да са с учредено право на строеж в полза на кандидата.

Минималният и максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата са разпределени според категорията на предприятията. Така за микропредприятия минималният размер е 35 000 лв., а максималният - 100 000 лв., за малките предприятия е от 35 000 лв. до 300 000 лв., за средните от 100 000 лв. до 500 000 лв., а големите ще получават финансиране до 1,5 млн. лв.

Допустими дейности по настоящата процедура са извършване на обследване и сертифициране за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура; дейности за изпълнение на строително-монтажни работи за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи строително-монтажни работи, необходими за изпълнение на мерките, за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно Закона за устройство на територията, авторски и строителен надзор, дейности, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация и др.