На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към октомври 2022 г. да бъде дефицит в размер на 20 млн. лева, съобщава Министерството на финансите.

В края на септември от МФ обявиха, че очакват КФП да е на излишък от 1,055 млрд. лв., а по актуални данни от днес той е бил 989,2 млн. лв в края на деветия месец на годината.

На месечна база за октомври се очаква дефицит в размер на 1,0 млрд. лв., като причините за прогнозираното превишение на разходите над приходите на месечна база са по-високите разходи в съответствие с годишните разчети, както и по-големия размер на възстановения данъчен кредит към бизнеса по Закона за ДДС. През октомври се наблюдава нарастване на социалните разходи (вкл. и поради втората стъпка от одобреното през лятото преизчисляване на пенсиите), капиталовите разходи, разходите за издръжка и други).

Приходите, помощите и даренията по КФП към октомври 2022 г. се очаква да бъдат в размер на 50 232 млн. лв. (84,2 на сто от годишния разчет) и нарастват с 8099 млн. лв. (19,2 на сто) спрямо отчетените за същия период на 2021 година. Данъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо октомври 2021 г. с 4616 млн. лв., неданъчните - с 3450 млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са близки до отчетените за същия период на предходната година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към октомври 2022 г. са в размер на 50 252 млн. лв. (76,3 на сто от годишния разчет). За сравнение, разходите по КФП към октомври 2021 г. бяха в размер на 41 406 млн. лева.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 октомври от централния бюджет, възлиза на 1355 млн. лв., съобщи БТА.