Новият Съвет на директорите на "Булгаргаз" е получил информация е, че по банковите сметки на дружеството към 3 февруари има само 640 000 лв. и са усвоени 51,730 млн. лв. овърдрафти от различни банки. Това се посочва в прессъобщение на "Булгаргаз".

Същевременно прогнозните плащания за февруари са в размер на 650 млн. лева, а очакваните парични постъпления са приблизително за 400 млн. лева - т.е. прогнозира се паричен дефицит в размер на 250 млн. лева, който новият Съвет на директорите на "Булгаргаз" ЕАД трябва да осигури в най-кратки срокове, за да може да се заплати доставката на природен газ по договорите с руския и азерския доставчик, а също така и да се платят задълженията към бюджета за ДДС (приблизително около 100 млн. лева) и акциз.

Вземанията на "Булгаргаз" от "Топлофикация София" към 7 февруари са в размер на 167 млн. лева, а от ТЕЦ "Варна" са около 35,5 млн. лева.

Според "Булгаргаз" е било очевидно, че дружеството е с влошен паричен поток още от октомври 2021 г., тъй като в края на 2021 г. са направени две цесии с "Български енергиен холдинг" на вземания от "Топлофикация София" в размер на 206 млн. лв. и въпреки това дружеството приключва 2021 г. с наличност по банкови сметки от само 2 млн. лева.

Новото ръководство на "Булгаргаз" имало възможност да се запознае и анализира детайлно действията и фирмената политика на дружеството. От обществения доставчик допълват, че след регистрацията на държавната газова борса - "Газов Хъб Балкан", "Булгаргаз" е търгувал на нея, но със силно ограничен брой търговци. В периода до юни 2021 г. "Булгаргаз" изключва търговията с определени участници на пазара, като реализираните сделки са се осъществявали само с четири участници на организирания борсов пазар, при положение че към настоящия момент на борсата са регистрирани 49 търговци.

След като частната газова борса "Българска енергийна търговска платформа" се регистрира като действаща борса на природен газ, ръководството на "Булгаргаз" започва да предлага и реализира продажби на значителни количества природен газ и там. Регистрираните членове на "Българска енергийна търговска платформа" са значително по-малко от тези на "Газов Хъб Балкан" ЕАД - 14 члена, към настоящия момент. Следва също така да се отбележи, че "Българска енергийна търговска платформа" оперира без одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ.

Сделките на "Българска енергийна търговска платформа" са били сключвани с не повече от трима търговци на природен газ, като значителни обеми природен газ са търгувани основно с един търговец, добавят от "Булгаргаз". Една от първите стъпки, които е предприел новият Съвет на директорите на "Булгаргаз" е била да проучи реализираните търговски сделки на двете платформи, като в следствие на извършената проверка се установява следната информация само за декември 2021 г. (този месец е избран, тъй като тогава "Булгаргаз" реализира през борсите най-голямо количество природен газ, което е в общ размер от 491 621 мегаватчаса, като на "Българска енергийна търговска платформа" са реализирани 254 170 мегаватчаса, а на "Газов Хъб Балкан" - 237 451 мегаватчаса), "Булгаргаз" е оперирал и на двете борси, като сделките, реализирани през посочения период на "Българска енергийна търговска платформа", са на по-ниска цена от тези на "Газов Хъб Балкан". Това е довело до пропуснати ползи за Булгаргаз в общ размер на 1 677 233 лева, се твърди в прессъобщението на обществения доставчик.

"Булгаргаз" счита, че към настоящия момент ликвидността на "Газов Хъб Балкан" е по-голяма, предвид по-големия брой участници, регистрирали се за търговия на природен газ. В съобщението се казва още, че са премахнати ограниченията за търговия с част от участниците на тази борса, наложени от предишното ръководство на дружеството, с цел разширяване на възможностите за сделки с повече участници на българския газов пазар.