Инвестиционната бизнес анкета на Националния статистически институт сред промишлените предприятия през октомври, показва, че предприемачите очакват инвестициите през настоящата година да са с 12,7 на сто по-малко в сравнение с предходната 2017 година.

Според основните производствени групировки най-голям относителен дял в инвестициите през 2018 г. се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление (42,9 на сто), следвано от енергетичните и свързаните с водата сектори (21,7 на сто) и производството на недълготрайни потребителски стоки (18,7 на сто).

По данни от бизнес анкетата прогнозите за 2019 г. са за намаление на обема на инвестициите в промишлеността с 8,7 на сто спрямо 2018 г., като около 34 на сто от предприятията не планират разходи за придобиване на дълготрайни активи през следващата година. В структурата по основни производствени групировки отново производството на стоки за междинно потребление формира най-голям относителен дял - 39,4 на сто. След него се подреждат енергетичните и свързаните с водата сектори и производството на недълготрайни потребителски стоки - съответно с 29,3 и 16,5 на сто.

По направление на инвестициите през 2019 г. с най-голям дял се очаква да бъдат тези за увеличаване на производствения капацитет - 33,3 на сто от общия стойностен обем на инвестициите в промишлеността. На второ място, с 31,3 на сто дял са предвидените инвестиции за заместване на износеното оборудване, следвани от тези за механизация или автоматизация на съществуващи производствени процеси и за въвеждане на нови производствени технологии - с 20,5 на сто, и за опазване на околната среда, мерки за сигурност и други - с 14,9 на сто.

За факторите, които биха повлияли върху решенията на мениджърите за инвестиции през 2019 г., преобладават позитивните оценки на въздействие ("стимулиращо" или "много стимулиращо") при "търсене на продукцията", "финансови ресурси или очаквани печалби" и "технически фактори". При групата "други фактори" 24,7 на сто от анкетираните посочват влиянието им като "стимулиращо", 36,8 на сто от тях се въздържат от оценка, а 26.7 на сто отговарят, че факторът не оказва влияние.