В края на месец август регистрираните безработни в бюрата по труда според административната статистика на Агенцията по заетостта са 245 774, като спрямо юли намалението е с 12 779 лица.

В същото време увеличението спрямо август 2019 г. е със 73 131 лица.

Равнището на регистрирана безработица в страната през август е 7.5%. Агенцията по заетостта отчита спад от 0.4 процентни пункта в сравнение с предходния месец юли и ръст с 2,2 пункта спрямо година по-рано.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 24 063 безработни лица. Освен тях, други 862 души от групите на търсещите работа заети, учащи, и пенсионери, също са се регистрирали в Агенцията по заетостта.

През август 2020 г. броят на започналите работа безработни достигна 23 548, като 76.7% от тях са устроени в реалната икономика. Излизащите от регистъра на безработните поради започване на работа са само с 515 по-малко отколкото влезлите новорегистрирани.

За сравнение, през същия месец август на предходните 4 години статистиката на Агенцията по заетостта показва, че входящият поток новорегистрирани е надвишавал над десет пъти броя на постъпилите на работа, като през 2019 г. те са били със 7133 повече от напусналите бюрата по труда поради започване на работа.

През изминалия месец и 364 души, търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите, също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда.

В сравнение с август 2019 г. се отчита значителен ръст на започналите работа безработни - с 62.3%. През август т.г. най-много започнали работа се отчитат в сектора на преработващата промишленост - 20,2% от всички започнали работа, следвани от хотелиерство и ресторантьорство - 14,1%, търговията, ремонта на автомобили - 13,9%, държавно управление - 11,9%, строителство - 5,5%, и др.

Заявените работни места на първичния пазар на труда (лицата, които заети са, но желаят да заменят извършваната от тях работа, с друга, по-престижна - б.р.) през август са 18 048 които са с 4,7% повече от тези, заявени през август 2019 г.

Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (23.7%), следват образованието (16.4%), хотелиерството и ресторантьорството (14.6%), административните и спомагателните дейности (13.2%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (8.8%) и строителството (5.7%).

Най-търсените професии през месеца са:

  • преподаватели;
  • персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.);
  • монтажници; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт;
  • машинни оператори на стационарни машини и съоръжения;
  • продавачи;
  • работници по събиране на отпадъци и сродни на тях;
  • квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия;
  • металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии;
  • персонал, полагащ грижи за хората;
  • помощници при приготвяне на храни и др.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 5488 безработни лица от рисковите групи - 2730 по програми и мерки за заетост и 2758 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Най-масово работа е осигурена по стартиралите в началото на месеца 28 регионални програми за заетост и по схемата "Заетост за теб" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

При спазване на ограниченията и мерките във връзка с извънредната епидемиологична обстановка, малко над 4100 търсещи работа през месеца са се включили в подновените изнесени групови форми за предоставяне на услуги като мобилни бюра по труда, трудови борси, дни на работодателя и др. Други над 6521 безработни пък взеха участие в групови мероприятия за професионално и кариерно консултиране, Ателие за търсене на работа, мотивиране за активно поведение на пазара на труда.

В присъствените форми на обучения за възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд, през месеца са включени 1602 безработни.