Социалните разходи в ЕС са достигнали 4.307 трлн. евро през 2022 г., което е увеличение от 3% в сравнение с 2021 г. Това показват първоначалните оценки на Европейската статистическа служба Евростат.

През 2022 г. разходите за обезщетения за социална закрила са се увеличили в почти всички държави от ЕС. Изключение правят Малта, където спадът по този показател е 5% и Ирландия, където няма процентна промяна спрямо 2021 г.

Най-големите увеличения между 2021 г. и 2022 г. (измерени в национални валути) са регистрирани в България (+28% спрямо 2021 г.), Кипър (+18%) и Унгария (+10%), докато най-малки те да отчетени в Австрия (+1%) и Франция, Дания, Словакия, Финландия и Германия (всички с +2%).

Социални разходи по страни в ЕС, процентна промяна

Графика: Евростат

Претеглени през брутния вътрешен продукт (като процент от него) разходите за социална закрила в национални валути през 2022 г. намаляват. Това е така, защото БВП се е увеличил с повече от разходите за социални помощи, като се има предвид отскокът в икономиките след пандемията от COVID-19.

През 2022 г. разходите за обезщетения за социална закрила представляват 27.2% от БВП на ЕС, което е спад от 1,5 процентни пункта (пр.п.) в сравнение с 2021 г.

Между 2021 г. и 2022 г. разходите за обезщетения за социална закрила като процент от БВП са намалели във всички държави от ЕС (които са представили първоначални оценки), с изключение на Кипър, България и Люксембург. При тях е регистрирано увеличение на тези разходи като процент от БВП: +1,4 пр.п. за Кипър до 23,2% от БВП, +1,2 пр.п. за България до 19,5% от БВП (32.7 млрд. лева при 167.8 млрд. лева БВП - б.р.) и +0,1 пр.п. за Люксембург до 21,6% от БВП. От друга страна, най-голям спад се наблюдава в Малта (-2,8 п.п.), Австрия (-2,6 п.п.) и Дания (-2,2 п.п.).

Разходите за обезщетения за социална закрила като процент от БВП през 2022 г. са били най-високи във Франция (32% от БВП), Австрия и Италия (и двете по 30%), а най-ниски - в Ирландия (11%), Малта (15%), както и Естония, Литва и Унгария (всички по 16%).

Социални разходи по страни като процент от БВП

Графика: Евростат

Обезщетенията за старост и болест/здравни грижи представляват основната част от обезщетенията за социална закрила във всички страни от ЕС. Сред другите включени категории Евростат отбелязва увреждания,  семейство/деца, безработица.