През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата e 1 249 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2019 г. с 0.9 на сто, показват предварителни данни на Националния статистически институт.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са "Финансови и застрахователни дейности" - с 9.2 на сто, "Добивна промишленост" - с 5.6 на сто, и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 3.3 на сто.

Средната брутна месечна заплата за юли 2019 г. е 1 257 лв., за август - 1 224 лв., и за септември - 1 266 лева.

През третото тримесечие на 2019 г. средната заплата нараства с 11.8 на сто спрямо третото тримесечие на 2018 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти" - със 17.8 на сто, "Образование" - с 15.8 на сто, и "Други дейности" - с 15.7 на сто.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на 2019 г. са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 2 988 лева; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 980 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 1 973 лева. Най-нископлатени са били наетите в: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 782 лева; "Други дейности" - 912 лева; "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - 991 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна заплата през третото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 10.5 на сто, а в частния - с 12.2 на сто.

Наетите по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2019 г. намаляват с 39.1 хил., или с 1.7 на сто, спрямо края на юни 2019 г., като достигат 2.31 милиона. Спрямо края на второто тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 15.7 на сто, "Операции с недвижими имоти" - с 4.1 на сто, и в "Административни и спомагателни дейности" - с 2.2 на сто. Най-голямо увеличение на наетите е регистрирано в дейност "Образование" - с 1.3 на сто.

В края на септември 2019 г. в сравнение с края на септември 2018 г. наетите намаляват с 5.2 хил., или с 0.2 на сто. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Преработваща промишленост" - с 12.9 хил., "Селско, горско и рибно стопанство" - с 2.4 хил., и "Други дейности" - с 1.9 хил., а най-голямо увеличение - в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 6.6 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности "Други дейности" и "Селско, горско и рибно стопанство" - съответно с 5.1 и 3.2 на сто, а най-голямо увеличение е регистрирано отново в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - със 7.5 на сто.