"Само за последните пет години разполагаемите за оператори на инсталации квоти са намалели с над 40%. В някои случаи на предприятията, които са оператори на инсталации, освен ползването на разпределените квоти се налага закупуването и на допълнителни емисии, независимо от извършени модернизации и обновления на производствените линии и енергийни източници." Това коментира Силвия Тодорова от Българската стопанска камара.

Българските предприятия се конкурират с предприятия от другите страни от ЕС за закупуване на необходимите им за дейността емисии, както и с редица финансови институции или фондове, които ги използват като инвестиционен актив, допълни тя.

Не са предвидени и компенсации за индустрията ни в последното изменение на закона за държавния бюджет и съответно при отсъствие на работещ парламент, такива е трудно да бъдат приложени. Освен това като форма на държавна помощ трябва да се извърши нотификация за компенсаторна схема пред ЕК. Но компенсацията трябва да бъде добре премислена и целенасочена, посочи специалистът.

Допълнителните квоти емисии, които се заплащат от българските предприятия, зависят от производствената им дейност и горивната база, както и от реализираните инвестиционни проекти за обновяване и модернизация, и съответно варират през различните години. Публично достъпна и обобщена информация за тези разходи не е налична. Възможно е да се направят оценки за тези разходи на базата на индивидуалните годишни финансови отчети на предприятията като стойностите варират в широки граници от няколко хиляди до няколко стотин хиляди лева за предприятие на година.

Попитахме дали предприятията могат да използват спестените емисии за инвестиции в зелена енергия и доколко пазара на квоти подпомага зеления преход?

"Всъщност такъв е замисълът на въвеждането на квотите - от една страна събраните средства да се използват за зелена енергия, а от друга - да насърчават емитиращите сектори и производства да инвестират в технологии и процеси с намаляващи емисии", коментира Тодорова.

У нас приходите от продажба на националните квоти емисии постъпват във Фонд "Сигурност на електроенергийната система" и се разходват според изискванията на Закона за енергетиката съгласно решение на КЕВР за утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика" за съответния регулаторен период. Те се изразходват в две основни направления. На първо място за покриването на разходите на обществения доставчик, разходи за премии на производителите от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство и на второ място за издръжка на фонда.

За момента е невъзможно да се инвестират средствата в зелена енергия, включително и поради законови ограничения.

Както в някои други икономически сектори и в електроенергийния пазар и в пазара на природен газ в страната в продължение на години се прилагат хибридни модели с либерализиран и нелиберализиран сегмент, при което се получава кроссубсидиране от един клиенти за сметка на други, коментира Тодорова. Според Силвия Тодорова трябва по-скоро да се премине към завършване на либерализацията на пазара и съответни законодателни промени, включително и за защита на уязвимите лица. След което може да се говори за допълнителни препоръки по работата на фонда, допълни още експертът на БСК.

3e-news.net