Както вече бе обяснено в първата част, с отварянето на пазара на електрическа енергия се очаква на пазара да излязат около 300 хил. малки фирми или т. нар. "небитови потребители".

Небитовите потребители трябва да изберат доставчик на електроенергия до 1 октомври 2020 година. С избора на доставчик клиентът в лицето на небитовия потребител делегира права на доставчика да сключи от негово име съответните договори със съответния оператор на мрежата и с доставчика от последна инстанция, както и да подаде заявлението за първоначална регистрация.

В случай, че и до 1 юли 2021 г. съответният небитов потребител поради различни причини не е сключил договор с търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени, то, считано от тази дата, ще бъде снабдяван с електрическа енергия (при условията на чл. 95а от Закона за енергетиката) от доставчик от последна инстанция (ДПИ). Цените по него ще бъдат по-високи, но не драстично, а с около 20 до 30 процента.

Списъкът на лицензираните търговци на електрическа енергия е достъпен на интернет страниците на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) https://www.dker.bg/spisk-na-litsenzirani-trgovtsi-na-elektricheska-energiya-na-svobodniya-pazar и на Електроенергийния системен оператор (ЕСО).

Какво трябва да знаят малките фирми

Небитовите клиенти трябва да знаят, че имат право на смяна на доставчика. Заявление за смяна на доставчик се подава по електронен път пред съответния мрежови оператор само и единствено от избрания от клиента търговец. Смяната на доставчик не означава т.нар. "смяна на жицата".

В случай обаче, че имат неплатени задължения към настоящия доставчик на електрическа енергия, то това прекратява процедурата. Липсата на подписани задължителни договори с доставчик от последна инстанция (ДДП и ДДПИ) също прекратяват процедурата.

При смяна на собственик/ползвател на обекта, новият ползвател лично или чрез нотариално упълномощено лице внася заявлението на хартиен носител в център за клиенти на съответния мрежови оператор.

Трябва да се знае, че не е фатално, ако дадена фирма не е сключила съответните договори с доставчик до 1 октомври 2020 г., защото от тази дата започва да тече предвиденият в закона преходен период, до края на юни 2021 година. Дотогава клиентите, т.е. небитовите потребители, ще останат на пазара по т.нар. "типов договор" и по цените, определени в него. Цената на типовия договор ще бъде изчислена от всяко снабдително дружество и ще се базира на това как съответният доставчик купува електроенергията.

Не по-късно от 3 (три) работни дни преди края на месеца, предхождащ месеца, от който съответните цени влизат в сила, доставчикът е длъжен да обяви на своята интернет страница цените за всички тарифи по отделните тарифни планове.

Доставчикът е този, който определя срок за заплащане на дължимите суми по издадените фактури не по-кратък от 10 (десет) дни, считано от датата на издаване на съответната фактура.

Неполучаването на фактурите не освобождава клиента от задължението му да заплати сумите по тях в договорения срок.

Клиентът обаче има право да поиска промяна на цената. При съгласие на доставчика, промяната влиза в сила от началото на следващия отчетен период. Доставчикът обявява на своята интернет страница цени за всички тарифи по отделните тарифни планове, в случай че предлага такива, не по-късно от 3 (три) работни дни преди края на месеца, предхождащ месеца, от който съответните цени влизат в сила. Например цените за ноември трябва да бъдат обявени до 27 октомври.

Доставчикът определя срок за заплащане на дължимите суми по издадените фактури не по-кратък от 10 (десет) дни, считано от датата на издаване на съответната фактура.

При просрочено задължение доставчикът има право да отправя до клиента, писмено или по избран от клиента начин (SMS, E-mail и др.), предизвестие за временно преустановяване на снабдяването, като му дава срок от 5 (пет) работни дни за заплащане на задължението.

Съществува и още една подробност - небитовите потребители вече нямат право да се връщат на регулирания пазар.

Търговците на електрическа енергия са лицензирани за дейността си лица. Те отговарят на условията за финансово гарантиране на сключваните от тях сделки с електрическа енергия, определени в правилата за търговия с електрическа енергия. В тази връзка е необходимо да се припомни, че на страницата на енергийния регулатор (КЕВР) и на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) има публикуван списък на лицензираните търговци на електроенергия.

Някои правила при избор на търговец

Цената невинаги е водеща. Важни са условията на офертата и договора - срок на договора, възможност за промяна на цената, условия за прекратяване на договора, изисквания за обезпечение, такси и неустойки.

Конкретно сравняване на цените - те могат да бъдат фиксирани или променливи. Клиентът трябва да попита дали в тях са включени разходите за балансиране, задължение към обществото и други такива.

Идентификация на служител - клиентите трябва да са много внимателни при посещение на търговец при тях. Не е изключено измамници да се представят за служители на търговци.

Месечна фактура - клиентът трябва да се информира за това дали ще получава хартиена фактура, електронна фактура, както и какво ще съдържа тя като детайли.

Срок за плащане - необходимо е да се обърне внимание, че този срок може да е от 3 до 5 дни, което да създаде допълнителни неудобства.

Начини на плащане - могат да са твърде ограничени и да доведат до допълнителни разходи.

Канали за обслужване - има ли търговецът мрежа от центрове за клиенти, кол център, сайт, за да се свържат с него. Обратната връзка е важна и задължителна.

Надеждност на доставчика - опитът и стабилността на доставчика могат да окажат влияние върху осъществяваният от клиента бизнес и бъдещите разходи.

Комуникация - клиентът има право да изисква всичко в писмен вид. Не е задължително да бърза с подписването, особено ако го притискат със срокове и не е уверен, че разполага с пълната информация.