Около 300 000 са малките фирми или т. нар. небитови потребители, които се очаква да излязат на свободния пазар от 1 октомври тази година, както и след 1 юли 2021 година. Според официалните данни 169 000 от тях са с един нает човек, което означава, че повече от половината са микро- и малки стопански субекти с потребление, което вероятно е близко до това на домакинствата. В повечето случаи става въпрос за малки магазини, фризьорски салони, аптеки, сервизи и други подобни. По неофициални данни около 80 000 от микропредприятията са фризьорските салони.

Излизането на пазара на малките компании е в резултат на промените в Закона за енергетиката от 26 юни тази година. Според гласуваните от парламента поправки, от 1 октомври небитовите потребители няма да бъдат снабдявани от крайните снабдители по регулирани от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ цени. Затова всички те по закон трябва да сключат договор с търговец на електрическа енергия.

За да закупи необходимата й електрическа енергия, малката компания, или т.нар. небитов потребител, първо трябва да се регистрира на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени.

Според Закона за енергетиката (чл.95, ал. 6) небитовият потребител има право при първоначална регистрация на пазара на електрическа енергия да упълномощи избран от него доставчик да сключи от негово име договори със съответния оператор на мрежата и с доставчика от последна инстанция, както и да подаде заявлението за първоначална регистрация.

Договорите може да бъдат сключени и по електронен път, с електронен подпис.

В случай, че до 30.09.2020 г., включително, съответната малка фирма (небитов потребител) не е избрала доставчик и не е сключила договор с търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени, то и след тази дата ще тя продължи да бъде снабдявана от крайните снабдители по лицензията ѝ за търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени.

Според нормативната уредба, ако клиентът не е сключил договор с търговец до 30.09.2020 г., следва да сключи типов договор с настоящия си доставчик ( - "ЧЕЗ Електро България" , "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД, "Енерго-Про Продажби" АД и "ЕСП Златни пясъци" ООД.) Образецът на типовия договор, утвърден от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), е публикуван на страницата на регулатора.

Типов договор

С утвърдения образец на типов договор се уреждат правата и задълженията на страните, условията за доставка на електрическа енергия и за прекратяване на договора.

Утвърденият образец на типов договор е систематизиран в десет раздела, които съдържат: предмета на договора, срока и условията за влизането му в сила, правата и задълженията на страните, цени, фактуриране и плащания, условията и реда за временно преустановяване и възстановяване продажбата на електрическа енергия, условията и реда за изменение и прекратяване на договора, отговорности и санкции, както и решаване на спорове и непреодолима сила.

Типовият договор е със срок на действие от 1 октомври 2020 г. до 30 юни 2021 г. или до сключване на договор с друг доставчик. Изрично е посочено, че договорът влиза в сила на 01.10.2020 г. и е със срок до 30.06.2021 г., който срок не може да бъде продължаван.

Какви ще са цените по типовите договори, ще стане ясно на 25 септември.

От началото на следващата година Комисията за енергийно и водно регулиране ще предоставят и Платформа за сравняване на цените. Платформата ще разполага с калкулатор, който ще предоставя опция за директно сравнение на офертите на всички компании. Това се очаква да улесни клиентите при избора на доставчик.

В случай, че и до 1 юли 2021 г. съответният небитов потребител е проявил пасивност и не е сключил договор с търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени, то считано от тази дата, ще бъде снабдяван с електрическа енергия (при условията на чл. 95а от Закона за енергетиката) от доставчик от последна инстанция (ДПИ). Цените по него ще бъдат по-високи, но не драстично, а с около 20 до 30 процента.