Доставките на нисковъглероден водород, известен и като чист, в промишлени количества са икономически и екологично осъществими. Изводът е от новия доклад на Водородния съвет (сдружение на големи компании от енергетиката, инженеринга и автомобилостроенето) "Посоки за декарбонизация на водорода" (Hydrogen Decarbonisation Pathways), който бе публикуван наскоро.

От доклада става ясно, че през 2020 г. над 15 държави са стартирали основни планове и политики за водорода, а участниците в индустрията са обявили нови проекти с мощност от над 35 GW до 2030 г.

Тъй като този "водороден импулс" се ускорява, става все по-ясно, че вземащите решения трябва да поставят акцента върху декарбонизацията, за да гарантират, че водородът може да изпълни своя потенциал като ключово решение в глобалния преход към чиста енергия, като допринесе значително за беземисионната икономика.

В подкрепа на това усилие докладът на Водородния съвет предоставя нови данни, основани на оценка на емисиите на парникови газове, генерирани чрез различни подходи за доставка на водород, и емисиите на парникови газове при жизнения цикъл на различните приложения на водорода. Освен това, докладът изследва три хипотетични сценария за доставка на водород, за да се измери възможността и въздействието от въвеждането на възобновяеми и нисковъглеродни водородни инсталации в промишлен мащаб.

В доклада се подчертава, че има много начини за производство на водород и въпреки че емисиите на парникови газове варират в широки граници, могат да се постигнат много високи икономии на CO2 в широк спектър от различни подходи за производство на водород и крайните му приложения.

Например, докато "зеленият" водород, получен чрез водна електролиза с възобновяема енергия, постига най-ниски емисии, "синият" водород, произведен от природен газ с големи обеми на улавяне и съхранение на CO2, също може да постигне ниски емисии, ако се използват най-добрите технологии и се следват най-добрите практики.