Производството на електроенергия от 1 до 24 януари на настоящата 2021 г. година нараства с 2.09 % до обем от 3 165 716 MWh. За същия период на миналата 2020 г. е произведена електроенергия в обем от 3 100 842 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период от първите 24 дни на настоящата година спрямо същото време на миналата година в обем от 2 956 368 MWh, което представлява спад с 6.39 %. За сравнение 24-те дни 2020 г. потреблението на електроенергия е възлизало на 3 158 016 MWh.

Това сочат данните от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от 1 до 24 януари 2021 г. спрямо аналогичния период на 2020 г.

3e-news.net

Салдото (износ-внос) остава положително, въпреки че не е представено конкретно изчисление в процентно отношение. Така например, за сравнявания период на първите 24 дни от миналата година салдото (износ-внос) е било от порядъка на минус 51 174 MWh. За посочените първи 24 дни на 2021 г. салдото (износ-внос), според посочените данни достига до обем от 209 348 MWh.

Делът на базовите централи остава на минус. За сравняваните 24 дни на настоящата 2021 г. намалява (минус) със 7.65 процента като се свива до обем от 2 553 077 MWh. Година по-рано през първите двадесет и четири дни на месец януари дела на базовите централи е бил от порядъка на 2 764 660 MWh.

Прави впечатление, че участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължава да отбелязва нови върхове, като делът им нараства с цели 274.46 процента. За сравнение - през първите 24 дни на януари на 2020 г. участието на ВЕЦ е било в обем от 115 809 MWh, докато за същия период на настоящата 2021 г. ЕСО отчита 443 660 MWh.