Г-жо Величкова, възобнови се дискусията около европейската директива за опаковките в полза на кръговата икономика в Европа и по-ефективното използване на ресурсите. Добро решение ли е увеличаването на процента рециклиран материал?

Дискусията е отворена и се дебатира интензивно в момента, защото предлаганите изменения са многоаспектни и под формата на регламент, и ще имат пряко действие във всички държави в ЕС. Целта е една - решението на екологичните предизвикателства да ускори кръговата икономика по отношение на опаковките в Европа.

Увеличаването на процента на рециклиран материал, което се обсъжда в момента, е приветствано от индустрията ни, защото напълно съвпада с нашите амбиции и цели. Още преди да се направят промените безалкохолната и бутилиращата вода индустрия в Европа и в България вече се бяхме устремили към изцяло кръгови опаковки - при нас крайната цел е рециклираният материал да е 100%, т.е. опаковките да са напълно кръгови опаковки.

Според вече приетите европейските цели, най-късно до 2029 г. във всички страни членки трябва да се събират за рециклиране най-малко 90% от РЕТ опаковките за напитки и от 2030 да се влага минимум 30% рециклиран материал в новите бутилки. До 2025 г., като междинна цел, събираемостта трябва да е 77%, а вложеният рециклиран материал - най-малко 25%. Въпросът не е дали, а как да стигнем дотам и дори по-далеч.

Какво трябва да се направи, за да се постигне този резултат?

Като начало имаме нужда от законодателна рамка, която да обезпечи приоритетен достъп на задължената индустрия до рециклирания материал от събраните опаковки, които използва. Необходимо е и обединение на всички заинтересовани страни с поглед към едно по-екологично бъдеще на България. Трябва да бъде мобилизирана и целева подкрепа както за ускорено реализиране на стратегиите за устойчивост на производителите в страната, но и за разгръщане на потенциала на рециклиращата индустрия в България чрез надграждане с нови мощности за рециклиране в материал, годен отново да се ползва за контакт с храни. Тези мерки не бива да бъдат отлагани, за да запазим и увеличим добавената стойност, която с партньорите по веригата оставаме в страната - и да продължим да удовлетворяваме потребителските очаквания с разнообразни, качествени и достъпни продукти в удобни опаковки.

На какъв етап е стартирането на национална депозитна система у нас и реалистично ли е да изпълним европейската директива в срок?

Процесът безспорно бе забавен през последната година. Независимо от това, нашата ангажираност и действия в осигуряване на продължаващо изпълнение на законовите ни задължения не е спирала. Даваме подкрепа на организациите за осигуряване на нарастваща събираемост на ценния ресурс, който представляват нашите РЕТ бутилки за напитки. Паралелно, за да изградим най-добрия за България модел, който да достави бързи и високи резултати с най-ниска разходна ефективност като един от водещите принципи, инвестираме в проучвания и обследване на всички възможности, основани на най-добрите практики и натрупан опит. Следим иновациите и развитието на технологиите, оценяваме възможностите, които предоставят, пречупено през локалния контекст и с фокус върху националните специфики. Работим за системно решение, което едновременно да има екологични ползи, да постига икономически ефекти, и да обезпечава дългосрочно интереса хората като потребители и обществото ни като цяло. Сроковете за изпълнение на европейските директиви наистина са кратки и са предизвикателство, затова е нужно всички заинтересовани страни заедно да работим в една посока. Като доказан лидер и основен представител на задължената индустрия сме убедени, че заедно с ангажираното участие на всички наши партньори по веригата на стойността и останалите заинтересовани страни, можем да преодолеем изоставането. Ако държавните органи ни се доверят в лидерската позиция и продължим диалога с всеобщи усилия, сме оптимисти, че ще можем да се справим.

В ролята си на задължена индустрия предложихте визия за въвеждане на депозитна система по модела "от бутилка в бутилка". Срещате ли трудности по пътя към реализирането на национална депозитна система?

Ефективните депозитни системи в Европа, освен че постигат висока събираемост на използваните опаковки от напитки, осигуряват рециклиране с високо качество - материалът запазва свойствата си за нова употреба в бутилки за напитки. Те също обезпечават приоритетен достъп до рециклирания материал на задължената индустрия, която финансира функционирането на системата. Преобладаващата част от задължената индустрия са именно производителите на безалкохолни напитки и бутилирани води. Това е и нашата цел, за да може да се гарантира, че рециклираното съдържание ще може да се използва отново в кръгов модел за контакт с храни от бутилка в бутилка и че този кръгов модел ще работи за икономиката и хората в страната. Това е хоризонтът пред нас. Ако правото на приоритетен достъп не бъде осигурено и нашите опаковки намират преимуществена реализация в други приложения, които не изискват качества за контакт с храни и/или захранват с дефицитния ресурс други пазари, ще се конкурираме за материала на глобалния пазар. Това неминуемо ще промени и крайната цена за потребителите и ще постави под риск малките и средни предприятия, които са преобладаващи в нашия сектор. За нас е важно продуктите ни да останат достъпни за хората и всяка стъпка и процес да е в тяхна полза.

графика: Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България

От кои държави черпите опит и какви резултати дават техните депозитни система към днешна дата?

Присъствието ни на всички европейски пазари, а и глобално, както и водещата роля на сектора в изграждането и функционирането на системите, ни дава преимуществото да черпим опит "от първа ръка" от много държави и да претегляме плюсове и минуси в локалния контекст. Няма една депозитна система, която да доставя ефективни резултати в различни условия. Всяка система си има своите нюанси и е важно да бъдат отчетени националните специфики. А в България част от тях са изключително големият брой търговски обекти и преобладаващият дял на реализация на напитките именно в малките търговски обекти. Има обаче фундаментални принципи на депозитната система, които трябва да се спазват, за да имаме търсения от резултат. От старите системи, стартирани далеч в годините назад и при други условия, добър пример са депозитните системи в скандинавските държави. Разглеждаме и системите от последните години и тези в процес на изграждане, пред които стоят същите цели и сходни на нашите предизвикателства. В Литва, например, ключова роля за въвеждане на системата е била съвместната работа на правителството с индустрията, и гражданите само за година успяват да удвоят стойностите рециклиран материал. Новоустановените системи, като тази в Словакия примерно, обезпечават приоритетен достъп до материала на индустрията в страните си и отчитат много бързи резултати по събираемостта. Интересното там е също, че над 60% от потребителите са мотивирани повече да опазват природата, а не толкова от сумата по депозита.

Снимка: Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България

Наблюдава се недостиг на PET материала в цял свят. Какви са ефективните мерки, които можем да приложим на национално ниво, за да се възползваме максимално от ценната суровина?

Битката за този материал не е случайна. Това е най-търсената, събирана и рециклирана пластмаса, със свойството да се рециклира многократно и за неопределено време. Именно РЕТ бутилките, в които предлагаме безалкохолни напитки и вода са 100% рециклируеми и с най-висок стандарт качество за контакт с храни. Не трябва да се допускат практики, в които ценният материал да не бъде усвояван в страната, както и да се използва за приложения, които не изискват такова високо качество. От това ще загуби не само българският бизнес, но и потребителите, защото вносът на rPET (рециклиран РЕТ) материал ще оскъпи значително крайния продукт. Имаме и добре развита рециклираща индустрия, която трябва да бъде подкрепена и надградена.

Как депозитната система ще ускори прехода към кръгова икономика?

Това е най-прекият път към постигането на кръгова икономика при опаковките. До момента депозитната система като механизъм се е доказала с предимството си, че събраният чрез нея материал е най-чист, който и най-лесно се рециклира за използване в кръгов модел. Вече над 10 държави от ЕС са стартирали своите работещи системи, като резултатите са впечатляващи - в много от тях средната събираемост на опаковки е над 80%. Време е кръговата икономика да се превърне в реалност и за България. Очакваме да бъдем подкрепени и в диалог с държавата и останалите партньори и съмишленици да създадем рамката за работещ механизъм, чрез който материалът да бъде събиран, рециклиран и влаган обратно в производството в България.

Кои са важните стъпки, които трябва да се предприемат, за да се подобри събираемостта?

Заедно с организациите за оползотворяване, влагаме непрестанно усилия в междинни стъпки за увеличаване на събираемостта. Така например по пътя към депозитната система бяха поставени над 2000 нови жълти кошчета за разделно събиране на пластмасови бутилки до 3 литра из цялата страна. Самостоятелно и в партньорство инвестираме в множество демонстрационни, информационни, образователни проекти и налагаме практиката за провеждане на събития и поддържане на места без отпадъци. Постоянно се полагат усилия в посока да се увеличи събираемостта, но са необходими още стъпки, за да се върви с бързи темпове напред към постигане на събираемост от поне 90%. На този етап ключово необходимо е възобновяването на диалога и съвместната работа по всички подготвителни етапи със засегнатите индустрии и останалите заинтересовани страни под егидата на МОСВ. Важно е и обществото да прегърне идеята и да се включи активно в рециклирането.

Снимка: Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България

Възможно ли е да имаме работеща депозитна система в срок?

Възможно е стига всички заинтересовани страни да обединят усилията си и да работят в една посока. Производителите на напитки в Европа са единствената индустрия, задължена да постигне кръгов модел при опаковките си, при строги изисквания за качеството им и след рециклиране. Като представител на задължената индустрия, АПБНБ сме в готовност да поемем своята отговорност в проектирането и реализирането най-добрата и инклузивна депозитна система за България, която генерира екологични икономически и социални ползи за страната ни. Единични проекти, които са извън единната, законово регламентирана национална система, потенциално крият много рискове, като липса на прозрачност, какво се случва след това с предадените опаковки и др. Като движеща сила в този процес искаме да подадем ръка на регулатора, за да се справим заедно.

А какви са недостатъците на депозитната система, които трябва да избягваме?

Изграждането на една депозитна система изисква да бъдат отчетени много фактори и елементи на време. В момента имаме предимството да черпим директен опит от вече действащи системи. Стигнали сме до извода, че ако една система не е конструирана правилно от самото начало, дава отклонения впоследствие. Знаем кои са фундаменталните принципи които трябва да бъдат обезпечени за ефективно работеща система, знаем какви отклонения могат да се получат. Точно затова предлагаме модел на депозитна система, с който максимално бързо и ефективно да се стигне до резултати на най-ниската възможна цена и не на последно място - да е удобна за потребителите. Важно е да се изяснят приоритетите от самото начало и да се сложи ясна регулаторна рамка, в т.ч. за приоритетно ползване на материала в интерес на българския бизнес и българския потребител. Също така, ако не се изгради солидната защита на системата срещу източване и измами, може да има и злоупотреби.

Снимка: Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България

Как може да се гарантира пълна прозрачност по пътя на опаковките?

За да няма злоупотреби, дейността на депозитната система трябва да се регламентира чрез законодателството. Нашата индустрия е най-заинтересована от пълната прозрачност на процеса. Депозитната система е единственият познат инструмент, който дава пълна и осезаема за всеки прозрачност на пътя на опаковките. В този смисъл се изгражда и развива и регулаторната рамка на европейско ниво.