Oсновните въпроси около Европейския зелен пакт, касаят бъдещето на въглищните централи в страната. За да коментира различните сценарии за устойчив преход към нисковъглеродно производство и нови мощности, разговаряме с Инж. Севдалин Желев, директор на "Топлофикация Русе".

- Инж. Желев, какви перспективи дава Зеленият пакт на България?

- Европейският зелен пакт ще даде големи възможности за страните членки на ЕС. Новите технологии биха могли да доведат до откриване на още работни места. Напоследък в нашия сектор все повече се говори за бъдещето на въглищните централи. Търсят се решения на проблемите с мръсния въздух и опазването на околната среда. Обсъждат се мерки, с които ще се запазят работещи предприятията във въглищните региони в България. На местно и национално ниво се търсят най-ефективните начини за тяхната трансформация. Очаквам все повече секторът ни да се развива. Убеден съм, че могат да се постигнат много добри резултати и да бъдем конкурентни с останалите страни в Европа. Вярвам, че реализирането на един справедлив енергиен преход, включително чрез финансиране на европейско ниво, ще повиши благосъстоянието на хората, ще открие нови възможности пред икономиката ни и най-важното - ще се произвежда екологично чиста енергия. За да е успешен той, обаче трябва да се търси активното участие и съвместна работа с различни групи заинтересовани страни - синдикати, местни и национални институции, бизнес, представители на гражданското общество и неправителствени организации, както и институции на ЕС. Визирам Европейската комисия и парламент. Продължавам да твърдя, че България има потенциал, който трябва да бъде развит.

- Как бихте коментирал т.нар. Зелен пакт?

- Това е тема, от която и да искаме, не можем да избягаме. Бъдещето на въглищните централи е проблем, който не можем просто да заметем или сложим в ъгъла. Трябва да бъде взето решение какво правим оттук нататък. Необходима е ясна визия и план с посочени срокове. Това иска от нас Европа. Смятам, че трябва да продължаваме да се отнасяме отговорно към един от структуроопределящите сектори в България, а именно енергетиката.

Страната ни е в топ 5 на държавите в ЕС по производство на ток от въглища. Това прави икономиката ни силно зависима от твърдите изкопаеми горива. За всички е ясно, че не можем да си затворим очите пред този факт. Като членка на Европейския съюз, сме задължени да изпълним целите на Зеления Пакт, а именно на европейско равнище намаляване с поне 40% на емисиите на парникови газове до 2030 г. До 2050 г. е поставена още по-амбициозна задача: намаляване с 80-95 % на вредните газове. Преходът към нисковъглеродна икономика в Европа вече не е просто абстрактна концепция. Той е официална политика. Европа трябва да стане "климатично неутрален" континент. Ангажимент, съгласно Парижкото споразумение от 2015 г. относно изменението на климата.

Справедливият енергиен преход не е утопия, той е необходимост. Искам да направя и едно уточнение. Разговорите, че въглищните централи могат да бъдат закрити в кратки срокове, вече са утопия. Трансформацията не може да се случи в екстремално бързи срокове. Политиката ни трябва да бъде насочена към насърчаване на справедлив енергиен преход, съобразен с възможностите на страната ни. Изисква се сериозно преструктуриране на местната икономика, включително от гледна точка на работна заетост, образование и квалификация. Само по този начин ще се избегнат структурни сривове и социални проблеми. Обнадежден съм, че ще се намерят най-добрите решения за сектора. Противно на очакванията на редица експерти, смятам, че това предизвикателство няма да ни раздели, а ще ни сплоти. До сега единно се отстоява позицията на Българя пред Европа, а именно, че ще продължи експлоатацията на въглищните централи, защото те гарантират енергийна сигурност на страната. Считам, че проектите за поетапно преминаване от въглища към природен газ и развитието на газовата инфраструктура на България, ще помогнат както на страната, така и на регионите да постигнат пълна и ефективна енергийна диверсификация.

- Преди близо година в "Топлофикация Русе" започнахте да работите по един смел проект, който ще подкрепи енергийната трансформация на предприятието. Докъде стигнахте?

- Както и Вие казахте, вече година усилено работим по пускането в експлоатация на газовите конегератори, които закупихме. Заехме се с това начинание, защото преминаването към нови горива, заместващи въглищата, е единственият начин нашето дружество да продължи производствената си дейност и да запазим работните места на трудещите се. След като завършим проекта, ще се даде възможност в летен режим топлоцентралата да работи само на газ. Тази инвестиция ще подпомогне осъществяването на целите на Европейския зелен пакт за по-чисто производство на енергия. Конкретно на въпроса Ви, работим по график и се надяваме до края на годината да го финализираме.

Приоритет за нас са проекти, свързани с опазване на околната среда. Това включва реконструкция на парогенераторите за постигане на нормите за емисии на азотни окиси и реконструкция на съществуващите електрофилтри, депото за пепелина и сгурия. Инвестициите ни носят положителен екологичен ефект.

Уверявам Ви, че ще реализираме до край енергийната трансформация на топлофикацията. Не само заради европейските изисквания, но и защото в нашето предприятие работят поколения енергетици, дали целия си живот в името на това "Топлофикация Русе" да я има.

- Само преди месец пускахте в експлоатация новата сероочистваща инсталация. Разкажете ни повече.

Тази година свършихме доста работа. Освен ежегодната профилактика на мощностите, топлопреносната мрежа и абонатните станции, успяхме да пуснем в експлоатация новата сероочистваща инсталация. Положихме много труд, наложи се в началото на лятото един от ремонтите ни да продължи по-дълго, но причината бе именно очистващата инсталация. Тя е една от важните ни екологични инвестиции. С реализирането на този наш проект ще се подобри качеството на въздуха. Белият дим, който излиза от комина, се доближава по състав на този на водните пари. Сероочистващата инсталация ще улавя 97% от серните емисии, както и фините прахови частици.

- А защо по принцип квалифицираните български инженери и технически специалисти избират реализация извън границите на България?

- Не мога да се съглася изцяло с Вас. Все още има много хора, които предпочитат да останат в България и искат да допринесат за бъдещето на икономиката. Има място за реализация на квалифицираните кадри у нас. Въпросът е какви очаквания имат те при започване на работа.

Позволете ми да дам пример с нашето предприятие. Както споменах, при нас работят освен служители, назначени преди повече от 20 години, но и техните наследници. Смятам, че притегателната сила, която кара младите да продължават делото на родителите си е взаимното уважение и респектът към качествата на всеки член на екипа. Усещането, че това, което правят допринася за общия успех и се цени, въпреки всички предизвикателства. Това е причината за тяхната лоялност, коректност и ангажираност. Уверявам Ви, че занапред ще продължаваме да инвестираме в квалификация и преквалификация на екипа. Те са най-важният актив на предприятието ни.

- Какво предстои на "Топлофикация Русе", инж. Желев?

- Продължаваме да работим усилено за трансформацията на "Топлофикация Русе". За нас бъдещето на предприятието е водещ приоритет и дългосрочна цел. Ако говорим за краткосрочните задачи, надяваме се отоплителен сезон 2021/2022 г. да бъде успешен. Надяваме се всички подобрения, които извършваме по съоръженията и топлопреносната мрежа, да сведат до минимум възможността от аварии. Искаме да осигурим сигурно и качествено топлоподаване за клиентите. Целият екип на топлофикация е мотивиран и с усилията на всички ще успеем да постигнем амбициозните цели, които сме си поставили.