В условията на пандемия и масовото обедняване зачестяват оплакванията от фирмите за "бързи пари". Това обясниха пред Dir.bg от Комисията за защита на потребителите (КЗП).

"В сравнение с 2019 година, през първото деветмесечие на 2020 година са получени повече жалби на потребители", заявиха от регулатора.

Увеличението, според експертите се дължи на потребители, които считат, че им се начисляват лихви за забава в период на извънредно положение, тоест от страна на дружествата се нарушава чл. 6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание.

"Потребителите също така все по-често търсят КЗП за информация относно правата им и начисляването на лихви за забава в период на извънредно положение", допълват от регулатора.

Основните оплаквания на потребителите във връзка с кредитите, предоставяни от небанковите финансови институции са свързани с:

  • непредставяне на преддоговорна информация;
  • начисляване на такси и комисионни, свързани с усвояване и управление на кредита;
  • високи лихви при забавено плащане на вноските по кредита;
  • начисляване на други такси, за които потребителите не са били информирани.

Извършените проверки от страна на КЗП по спазване на разпоредбите на Закона за потребителския кредит и Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние показват, че в по-голямата си част, горепосочените оплаквания могат да бъдат избегнати. Това би могло да стане, ако потребителите четат внимателно всички важни условия по предоставения им кредит и особено с тези, свързани с разходите по обслужването- дължими такси и неустойки при забава на плащането на вноските по кредита, и ако потребителите не се предоверяват на служителите на дадено дружество, които разясняват параметрите на кредитите, а сами прочетат тези параметри.

Потребителите също така понякога се объркват и пропускат информация поради големия обем на предоставените документи, както и поради липса на дадена информация в Стандартния европейски формуляр, допълват от КЗП.

Как да избегнем подобни ситуации:

  1. Преди да се пристъпи към обвързване с потребителски кредит протребителите трябва внимателно да проучат основните му характеристики - да сравняват условията на различните дружества, които предлагат продукта, като освен лихвения процент се обърне внимание и на дължимите неустойки, начинът, по който с обезпечава кредита (поръчителството) и съответно възнаграждението на поръчителя, ако е избрана опция сключване на договор за поръчителство с фирма-гарант по кредита, и се предпочете този продукт (кредит), който отговаря в най-близка степен до възможностите на конкретния потребител.
  2. На следващо място - хората задължително трябва да се запознаят със Стандартния европейски формуляр, който трябва да съдържа цялата преддоговорна информация, необходима за вземането на информирано решение.
  3. Също така потребителите трябва да знаят правата си, включително и правото да се откажат от договор, без да дължат обезщетение или неустойка и без да посочват причина в срок 14 дни от сключването на договора за кредит, като това не ги освобождава, обаче, от връщането на главницата, заплащане на лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на средства по кредит до датата на връщане на главницата.

Ако потребителят счита, че правата му са нарушени е препоръчително първо да насочи своето оплакване към самия търговец. Законът за потребителския кредит в своя чл. 39 вменява задължение на лицата, предоставящи потребителски кредити да предвидят вътрешни процедури за разглеждане и разрешаване на подадените до тях възражения, искания или оплаквания в срок от 30 дни. Ако потребителите не получат отговор в дадения срок или отговорът не ги удовлетворява, то винаги може да се свържат с КЗП за допълнителни съвети и съдействие.