Министерството на финансите стриктно спазва законово определените ограничители при управлението на средствата в Единната сметка, съгласно §15 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за прилагане на разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО 2022, ЗБНЗОК за 2022 г. (т.нар. удължителен закон). Това е видно от публично достъпните данни на Управление "Емисионно" на БНБ, както и от публикуваните статистически данни за размера на фискалния резерв на интернет страницата на Министерството на финансите, се казва в съобщение на ведомството.

Министър Росица Велкова каза преди няколко дни, че служебното правителство предлага с продължаването на удължителния закон за бюджета да отпадне условното блокиране във фискалния резерв на европейските средства и Сребърния фонд.

Смисълът на единната сметка (парите на всички бюджетни организации в лева в БНБ) е да могат да се финансират гъвкаво разходите на държавата, а не да се теглят дългове. "В момента сме в ситуация, в която във фискалния резерв има десет милиарда, но поради това, че условно са блокирани едни средства, които към момента на държавата не са необходими да бъдат точно в този месец, примерно извършен този разход, ние не можем да ги ползваме и би следвало в такава ситуация да се тегли дълг", обясни Велкова на 30 май пред журналисти. Тогава тя увери, че Сребърният фонд няма да се използва.

Сребърният фонд е по-известното име на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система. Средствата в този фонд са основата на фискалния резерв.

Днес по време на блицконтрол Корнелия Нинова (БСП) набеди служебното правителство, че иска тези пари да бъдат размразени и използвани - законно с удължаването на удължителния бюджет. "От БСП ще гласуваме против това да се крадат пари от фонда. Това са пари само за пенсии, а не да си харчите за каквито разходи ви хрумне."

В отговор служебният министър на труда Лазар Лазаров отрече служебният кабинет да е използвал средства от Сребърния фонд за финансиране на публични разходи и отсече, че средствата от този фонд няма да бъдат откраднати. Той потвърди казаното от Велкова, че със законопроекта за удължаване на действието на бюджета за 2022 г. е предложена по-голяма гъвкавост при използването на натрупаните във фискалния резерв средства, за да не се прибягва до тегленето на държавен заем. 

От думите на Лазаров се разбра, че комисията по бюджет и финанси (през която единодушни премина вчера предложения проект за "удължаване на удължаването", е постигната договореност средствата от Сребърния фонд да не бъдат засегнати и между първото и второто четене на законопроекта ще бъдат направени промени, които ще гарантират това. 

В съобщението си от днес МФ помества таблица със статистически данни за наличностите на правителството от седмичните баланси на Управление "Емисионно" на БНБ (задължения към правителството и бюджетни организации от пасива на баланса) и размера на "условно блокираните" средства съгласно разпоредбата на §15 от ПЗР на удължителния закон (Ограничител по §15 от ПЗР на удължителния закон). В последната колона са показани наличните средства за плащания по сметки в БНБ при приспадане на "условно блокираните" средства в §15 от ПЗР на удължителния закон - тези, за които се предлага известно разблокиране:

Източник: МФ

Данните показват, че за нито един период през месеците март и април наличностите на правителството не са по-ниски от законово определения ограничител, което означава, че средства на Държавния фонд за гарантиране на устойчивостта на държавната пенсионна система (т.нар. Сребърен фонд) и средствата по програми и проекти на Европейския съюз са налични в пълен размер за всеки от посочените периоди, се изтуква в съобщението. Това означава, че не само наличностите на Сребърния фонд, които за посочените периоди са в размер на малко над 3,7 млрд. лв., са налице в пълен размер, но е спазен и ограничителят по отношение на средствата по програми и проекти на ЕС.

Източник: МФ

Да припомним, че съществена част от фискалния резерв е Националният фонд, който има функциите на централен съкровищен орган, управляващ финансовата помощ, предоставена от ЕС, Швейцария, Норвегия; по донорски програми, по Плана за възстановяване и устойчивост.