Рискове пред изпълнението на бюджетните цели, заложени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (АСБП) за периода 2021 -2023 г., съществуват главно по линия на евентуална невъзможност за ефективно и навременно ограничаване на разпространението на пандемията от COVID-19 в глобален мащаб и в страната. Това е записано в последния "Икономически преглед" на Българската народна банка (БНБ).

Според БНБ при влошаване на епидемичната ситуация би могъл да се реализира по-неблагоприятен макроикономически сценарий от заложения в прогнозата на Министерството на финансите, което би затруднило изпълнението на планираните данъчно-осигурителни приходи. А това би създало рискове пред постигането на бюджетните цели през прогнозния период и би довело до по-значително нарастване на дълговата тежест за страната.

"Допълнителни рискове пред бюджетната прогноза създават заложените в АСБП значителни повишения на бюджетни разходи с постоянен характер (като разходите за заплати и пенсии), които са трудно обратими при по-неблагоприятно развитие на икономическата активност в средносрочен план и биха ограничили възможностите за бюджетна консолидация", смятат експертите.

Специфичен риск пред бюджетната прогноза за 2021 г., според Централната банка пораждат планираните приходи, свързани с първоначалното концесионно плащане по сключения договор за летище София, които е възможно да не се реализират предвид очакваното силно неблагоприятно влияние на пандемията от COVID-19 върху въздушния транспорт и авиационната индустрия.

Друг специфичен риск пред бюджетната прогноза за 2021 г. произтича от възможността за по-бавно от очакваното усвояване на помощите по "Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС".

На последно място, както е посочено в документа на АСБП, ЕК предстои да направи преглед на фискалните резултати и тенденции през 2020 г. и прогнозите за 2021 г. и да оцени кои от представените от страните като временни COVID-19 мерки са съотносими към дефинициите за разходи, свързани с извънредни обстоятелства, както и да даде оценка за коригираното салдо за целите на процедурата при прекомерен дефицит, припомнят от БНБ.

"Пример за разходи, които е възможно да не бъдат приети за извънредни от ЕК и да влошат оценката за коригираното салдо на сектор "държавно управление", са заложените в бюджетната рамка за 2021 г. доплащания към пенсиите и разходите, свързани с увеличения размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст".