Правителството прие Постановление за изпълнението на държавния бюджет на България за 2021 г. в срока, определен в Закона за публичните финанси - до един месец след обнародването на годишния закон за държавния бюджет, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

С постановлението се определят конкретни задължения и отговорности на разпоредителите с бюджет при изпълнението на съответните им бюджети. Конкретизират се и показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, с изключение на бюджета на Народното събрание, в рамките на утвърдените с годишния закон за държавния бюджет разходи по области на политики, функционални области и бюджетни програми.

Както Dir.bg писа бюджетът за 2021-а предвижда приходите за периода да се увеличат до 47.645 млрд. лева. Разходите също се увеличават - на 52.532 млрд. лева.

Заложен е ръст на БВП от 2,5 процента и дефицит от 5,48 млрд. лева (3.9% от БВП).

Предвижда се темпът на нарастване на консолидирания дълг на сектор "Държавно управление" да бъде в диапазона от 27,5 % от БВП през 2021 г. Независимо от повишената му стойност той остава далеч под максимално допустимата референтна стойност на Маастрихтския критерий за конвергенция от 60%.

Предвижда се увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2021 г. на 650 лв., като този й размер ще се запази и през 2022 и 2023 година.

Депутатите решиха още през 2021-а всички ученици, записани в първи и в осми клас да получат еднократно помощ от 300 лева.

За 2021 г. са планирани целогодишно средства за осигуряване на увеличението с 30% от 1 август 2020 г. на разходите за персонал на системите на органи и администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19, в т.ч. за служители на първа линия, които бяха включени в социално-икономическия пакет на правителството.

Бюджет 2021 предвижда и увеличение с 10% на средствата за заплати и възнаграждения на персонала, който не попада в обхвата на пакета от социално-икономически мерки на правителството.

За 2021 г. е разчетено увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на персонала за изборните длъжности и за заетите в системата на съдебната власт, за които законодателно е регламентиран механизъм за формиране на възнагражденията.

Пенсионната политика

В Бюджет 2021 са осигурени допълнителни средства, както следва: 474,0 млн. лв. за увеличение на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 250 лв. на 300 лв. от 1 януари 2021 г.; 94,0 млн. лв. за увеличение на максималния размер на получаваните една или повече пенсии от 1 200 лв. на 1 440 лв., считано от 1 януари 2021 г.; 884,2 млн. лв. за мерки, свързани с осъвременяване и изчисляване на пенсиите, в т.ч. за целогодишно изплащане на увеличените от 1 юли 2020 г. пенсии с 6,7 %, както и ново осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2021 г. с 5%; 318,0 млн. лв. за изплащане на добавки към пенсиите на всички пенсионери до месец март 2021 г. включително.

Бюджетни взаимоотношения с общините

Парламентът одобри трансферите за общините през 2021 година. Общата сума възлиза на 4.934 млрд. лв.

Най-много средства са предвидени за Столична община - 664,748 млн. лева. Столицата е следвана от Община Пловдив, за която депутатите гласуваха бюджет в размер на 208,322 млн. лева. Община Бургас ще получи 139,814 млн. лв., а Варна - 195,253 млн. лв., Стара Загора - 99,522 млн. лв., а Русе 93,679 млн. лева.

 

Правителството одобри и промени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г.,  която представлява мотивите към законопроекта.

Целите за бюджетното салдо за периода 2021-2023 г. се запазват същите и показват тенденция на намаляване на дефицита по консолидираната фискална програма от 3,9 на сто от БВП през 2021 г. до 1,8 на сто от БВП през 2023 година.