Все повече осигурени за втора пенсия променят пенсионно осигурителното дружество, сочат последните данни на Комисията за финансов надзор (КФН). От тях става ясно, че от началото на годината до 30 септември 2021 г. осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди са 221 534 от общо осигурените 4 827 412 лица за втора пенсия.

От тях 204 078 са прехвърлилите се в друг Универсален пенсионен фонд (УПФ), от общо 3 853 932 осигурени в УПФ; 16 251 в друг Професионален пенсионни фондове (ППФ) от 314 375 осигурени в ППФ; и 1 205 в Доброволен пенсионен фонд (ДПФ) от 644 883 осигурени в ДПФ, вкл. и в единствения Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми (ДПФПС) "ДСК Родина". Това показват обобщените данни на КФН за деветте месеца но 2021 година, въз основа на справките, представени от пенсионно осигурителните дружества за 9-те месеца на настоящата година.

Относителният дял на лицата, променили участието си през деветмесечието, спрямо общия брой осигурени лица за втора пенсия е 4.60 на сто, като най-голям е делът в УПФ (5.30%), следван в ППФ (5.17%) и в ДПФ - 0.19 на сто.

За сравнение, през същия период на 2020 година осигурените лица, които са променили участието си и са прехвърлили средства са общо 170 339 осигурени или с 51 195 лица повече.

Общият размер на прехвърлените средства

през деветмесечието на настоящата година от един в друг съответен фонд е 881 173 537 лв., от които 795 995 197 лв. в УПФ, 79 591 876 лв. в ППФ и 5 586 464 лв. в ДПФ. Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на УПФ е 5.16%, на ППФ - 5.98 на сто и на ДПФ - 0,44 на сто. Година по-рано, за деветмесечието на 2020 г., общият размер на прехвърлените средства от един в друг съответен фонд е 593 435 624 лв., от които 538 346 046 лв. в УПФ, 52 183 689 лв. в ППФ и 2 905 889 лв. в ДПФ. Така прехвърлената сума през настоящата година е с 287 737 913 лева повече в сравнение с 9-те месеца на 2020 година, което още веднъж потвърждава, че през първите 9 месеца на годината повече осигурени са сменили фонда и са прехвърлили личните си партиди.

Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на пенсионните фондове е по-нисък от средния за настоящата година, като при УПФ е 3.95%, при ППФ - 4.27% и при ДПФ - 0.24 на сто. Редно е, обаче, да се отчете, че има и разлика в средния брой на осигурените - към 30 септември на 2021 година техният брой е 4 827 412, докато към 30 септември на 2020 година осигурените са 4 776 901.

При набраните средства също има разлика, която се дължи на по-малкия брой осигурени лица за втора пенсия през миналата годна. Както посочихме към 30 септември 2021 година общата сума е 18 045 366 775 лева, докато към 30 септември 2020 година е 16 027 002 953 или с 2 018 363 822 лева повече, но и при по-голям брой на осигурени - до общо 4 817 711 осигурени през деветмесечието на настоящата година, спрямо 4 776 901 лица година по-рано за същия период от време.

Нека припомним, че към 30 септември 2021 година най-много са осигурените в УПФ: 3 857 298 лица, от които 1 997 718 мъже и 1 859 580 жени; следвани от ДПФ: 644 197 лица, от които 367 512 мъже и 276 685 жени; и ППФ: 305 046 лица, от които 262 048 мъже и 42 998 жени, като в единствения Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми (ДПФПС) "ДСК Родина" са осигурени 10 034 лица, от които 3 086 мъже и 6 948 жени* и 18 375 лева активи.

Финансовите резултати

на 10-те пенсионно осигурителни дружества са много добри. Приходите им са нараснали с 92 101 хил. лева или с 62.94% от 156 444 хил. лева за 9-те месеца на 2020 г. до 248 545 лева към 30 септември 2021 година. За същия период разходите са се увеличили с 62.63% от 108 566 хил. лева през 9-те месеца на 2020 година до 171 323 хил. лева през 2021 година. И в крайна сметка нетният финансов резултат (след облагане с данъци) също е нараснал съществено - с 61.83% от 45 573 хил. лева през деветте месеца на миналата година до 73 702 хил. лева към 30 септември на настоящата година.

Класация на Пенсионно осигурителните дружества (ПОД) по приходи и нетен финансов резултат към 30 септември 2021 година

1. ПОД "Алианц България" АД - приходи: 53 200 хил. лв. спрямо 28 873 хил. лв. преди година към 30 септември 2020 г.; разходи: 20 496 хил. лв. спрямо 11 730 хил. лв.; нетен финансов резултат: 17 668 хил. лв. спрямо 13 586 хил. лв.; при осигурени 1 035 686 лица към 30.09.2021 г.

2. ПОК "ДСК - Родина" АД - приходи: 44 914 хил. лв. спрямо 24 064 хил. лв. преди година към 30 септември 2020 г.; разходи: 32 083 хил. лв. спрямо 14 596 хил. лв.; нетен финансов резултат: 11 548 хил. лв. спрямо 8 521 хил. лв.; при осигурени 859 416 лица към 30.09.2021 г.

3. ПОК "Доверие" АД - приходи: 39 780 хил. лв. през деветмесечието на 2021 г. спрямо 39 780 хил. лв. преди година към 30 септември 2020 г.; разходи: 23 464 хил. лв. спрямо 21 131 хил. лв. и нетен финансов резултат: 16 316 хил. лв. спрямо 14 098 хил. лева; при осигурени 1 199 493 лица към 30.09.2021 г.

4. ПОК "Съгласие" АД - приходи: 38 436 хил. лв. спрямо 20 806 хил. лв. преди година към 30 септември 2020 г.; разходи: 26 427 хил. лв. спрямо 18 344 хил. лв.; нетен финансов резултат: 12 009 хил. лв. спрямо 2 462 хил. лева; при осигурени 490 063 лица към 30.09.2021 г.

5. ПОАД "ЦКБ - Сила" - приходи: 30 973 хил. лв. спрямо 23 463 хил. лв. преди година към 30 септември 2020 г.; разходи: 21 467 хил. лв. спрямо 21 030 хил. лв.; нетен финансов резултат: 9 506 хил. лв. спрямо 2 431 хил. лв.; при осигурени 406 133 лица към 30.09.2021 г.

6. ПОК ОББ ЕАД** - приходи: 26 272 хил. лв. спрямо 15 368 хил. лв. преди година към 30 септември 2020 г.; разходи: 20 496 хил. лв. спрямо 11 730 хил. лв.; нетен финансов резултат: 5 220 хил. лв. спрямо 3 638 хил. лв.; при осигурени 404 752 лица към 30.09.2021 г.

7. ПОД "Бъдеще" АД - приходи: 7 501 хил. лв. спрямо 4 153 хил. лв. преди година към 30 септември 2020 г.; разходи: 6 829 хил. лв. спрямо 3 593 хил. лв.; нетен финансов резултат: 672 хил. лв. спрямо 560 хил. лв.; при осигурени 223 687 лица към 30.09.2021 г.

8. ПОД "Топлина" АД - приходи: 4 682 хил. лв. спрямо 2 737 хил. лв. преди година към 30 септември 2020 г.; разходи: 4 218 хил. лв. спрямо 2 946 хил. лв.; нетен финансов резултат: 464 хил. лева спрямо -209 хил. лв.; при осигурени 125 730 лица към 30.09.2021 г.

9. "Пенсионно осигурителен институт " АД - приходи: 2 787 хил. лв. спрямо 1 751 хил. лв. преди година към 30 септември 2020 г.; разходи: 2 174 хил. лв. спрямо 1 265 хил. лв.; нетен финансов резултат: 552 хил. лв. спрямо 486 хил. лв.; при осигурени 82 452 лица към 30.09.2021 г.

10. "ПОД ДаллБогг: Живот и здраве " ЕАД*** - разходи: 253 хил. лв. и нетен финансов резултат: - 253 хил. лв.

Класация на Универсалните пенсионни фондове (УПФ) по привлечени осигурени лица и прехвърлени средства през 9-те месеца на 2021 година

През деветте месеца на настоящата година УПФ за втора пенсия са сменили общо 204 078 лица, а общата прехвърлена сума от индивидуалните партиди е 795 995 197 лева. Само УПФ "Доверие" и УПФ "ДСК-Родина" са увеличили както броя на осигурените лица, така и прехвърлените средства. Докато останалите 7 УПФ отчитат отлив от привлечените осигурени лица и средства.

1. УПФ "Доверие" - 44 381 привлечени нови лица и 177 099 788 лева прехвърлени средства, нетна разлика: 6 500 лица повече и 30 685 296 лева повече средства;

2. ЗУПФ "Алианц България" - 43 238 нови лица и 172 677 607 лева прехвърлени средства, нетна разлика: -11 105 лица по-малко и -55 775 131 лева по-малко средства;

113. УПФ "ДСК-Родина" - 27 147 нови лица и 109 353 410 лева прехвърлени средства, нетна разлика: 46 481 лица повече и 182 734 919 лева повече средства;

4. УПФ "Съгласие" - 22 695 нови лица и 91 461 195 лева прехвърлени средства, нетна разлика: -13 861 лица по-малко и -53 103 945 лева по-малко средства;

5. УПФ ОББ - 21 868 нови лица и 99 199 028 лева прехвърлени средства, нетна разлика: - 7 424 лица по-малко и -33 135 634 лева по-малко средства;

6. УПФ "ЦКБ - Сила" - 17 759 нови лица и 75 481 980 лева прехвърлени средства, нетна разлика: -10 831 лица по-малко и -41 326 248 лева по-малко средства;

7. УПФ "Бъдеще" - 14 174 нови лица и 36 708 540 лева прехвърлени средства, нетна разлика: -3 025 лица по-малко и -13 687 785 лева по-малко средства;

8. УПФ "Топлина" - 6 658 нови лица и 16 093 251 лева прехвърлени средства, нетна разлика: - 1 412 лица по-малко и 2 904 144 лева по-малко средства;

9. УПФ "Пенсионно осигурителен институт" - 6 161 нови лица и 17 920 398 лева прехвърлени средства, нетна разлика: -5 323 лица по-малко и -13 487 330 лева по-малко средства.

Класация на Професионалните пенсионни фондове (ППФ) по привлечени осигурени лица и прехвърлени средства през 9-те месеца на 2021 година

През деветте месеца на настоящата година ППФ за втора пенсия са сменили 16 251 лица, а общата прехвърлена сума от индивидуалните партиди е 79 591 876 лева. Три ППФ: "Доверие", "ДСК-Родина" и ЗППФ "Алианц България" са увеличили както броя на осигурените лица, така и прехвърлените средства. Докато останалите 6 ППФ отчитат отлив от привлечените осигурени лица и средства.

1. ППФ "Доверие" - 2 781 привлечени нови лица и 14 925 902 лева прехвърлени средства, нетна разлика: 1 913 лица повече и 7 179 681 лева повече средства;

2. ЗППФ "Алианц България" - 2 652 нови лица и 13 146 555 лева прехвърлени средства, нетна разлика: 155 лица повече и 3 043 761 лева повече средства;

3. ППФ "Съгласие" - 2 002 нови лица и 10 939 167 лева прехвърлени средства, нетна разлика: -1 154 лица по-малко и 6 314 876 лева по-малко средства;

4. ППФ "ЦКБ - Сила" - 2 002 нови лица и 10 320 197 лева прехвърлени средства, нетна разлика: -1 482 лица по-малко и -7836 225 лева по-малко средства;

5. ППФ "ДСК-Родина" - 1 988 нови лица и 10 680 021 лева прехвърлени средства, нетна разлика: 4 118 лица повече и 16 053 171 лева повече средства;

6. ППФ ОББ - 1 670 нови лица и 8 643 235 лева прехвърлени средства, нетна разлика: -1 208 лица по-малко и -6 060 062 лева по-малко средства;

7. ППФ "Топлина" - 1 249 нови лица и 3 852 713 лева прехвърлени средства, нетна разлика: -898 лица по-малко и 2 786 900 лева по-малко средства;

8. ППФ "Бъдеще" - 1 153 нови лица и 4 129 367 лева прехвърлени средства, нетна разлика: -764 лица по-малко и -926 212 лева по-малко средства;

9. ППФ "Пенсионно осигурителен институт" - 754 нови лица и 2 954 720 лева прехвърлени средства, нетна разлика: -680 лица по-малко и -2 352 337 лева по-малко средства.

Класация на Доброволните пенсионни фондове (ДПФ) по привлечени осигурени лица и прехвърлени средства през 9-те месеца на 2021 година

През деветте месеца на настоящата година ДПФ за втора пенсия са сменили общо 1 205 лица, а общата прехвърлена сума от индивидуалните партиди е 5 586 464 лева. И тук три ДПФ: "Доверие", "Съгласие" и "ДСК-Родина" са увеличили както броя на осигурените лица, така и прехвърлените средства. Докато останалите 6 ППФ отчитат по-голям отлив от привлечените осигурени лица и средства.

1. ЗППФ "Алианц България" - 116 нови лица и 511 694 лева прехвърлени средства, нетна разлика: -59 лица по-малко и -288 068 лева по-малко средства;

2. ППФ ОББ - 78 нови лица и 502 085 лева прехвърлени средства, нетна разлика: -56 лица по-малко и -399 297 лева по-малко средства;

3. ППФ "Съгласие" - 45 нови лица и 150 214 лева прехвърлени средства, нетна разлика: 8 лица повече и 50 711 лева повече средства;

4. ППФ "Доверие" - 34 привлечени нови лица и 78 395 лева прехвърлени средства, нетна разлика: 101 лица повече и 332 662 лева повече средства;

5. ППФ "ЦКБ - Сила" - 17 нови лица и 26 867 лева прехвърлени средства, нетна разлика: -7 лица по-малко и -1 610 лева по-малко средства;

6. ППФ "ДСК-Родина" - 15 нови лица и 43 715 лева прехвърлени средства, нетна разлика: 24 лица повече и 327 146 лева повече средства;

7. ППФ "Бъдеще" - 12 нови лица и 24 573 лева прехвърлени средства, нетна разлика: -9 лица по-малко и -19 972 лева по-малко средства;

8. ППФ "Топлина" - 2 нови лица и 2 686 лева прехвърлени средства, нетна разлика: -2 лица по-малко и -2 686 лева по-малко средства;

9. ППФ "Пенсионно осигурителен институт" - едно ново лице и 1 785 лева прехвърлени средства, нетна разлика: 0 лица и 1 114 лева повече средства.

* Едно лице може да се осигурява в ДПФ, вкл. и ДПФПС, по повече от един договор.

** Предишно наименование "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД

*** Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД е лицензирано през второто тримесечие на 2021 г. и към 30.09.2021 г. дружеството все още не управлява пенсионни фондове.