Печалбата на банковата система към края на октомври 2019 г. възлиза на 1.4 млрд. лв. и спрямо същия период на предходната година е повишена с 15 млн. лв. (1.1 на сто), съобщава Българската народна банка, на която се позова БТА.

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, за десетте месеца на тази година възлизат на 385 млн. лв. (при 365 млн. лв. година по-рано), допълват от БНБ.

През октомври активите на банковата система нарастват с 1.8 млрд. лв. (1.6 на сто), до 113.3 млрд. лв.

Брутният кредитен портфейл на банковата система на месечна база се увеличава с 614 млн. лв. (0.9 на сто), до 65.2 млрд. лв. Нарастват кредитите за домакинства (с 274 млн. лв., 1.2 на сто), за нефинансови предприятия (с 296 млн. лв., 0.8 на сто), както и тези за сектор "държавно управление" (със 108 млн. лв., 13.5 на сто). Намаляват вземанията от други финансови предприятия (с 65 млн. лв., 1.8 на сто).

Депозитите в банковата система през октомври се увеличават с 1.7 млрд. лв. (1.8 на сто), за което допринасят всички институционални сектори, и достигат 96.2 млрд. лв. Депозитите на домакинствата са с 297 млн. лв. (0.5 на сто) повече спрямо предходния месец, а на нефинансовите предприятия нарастват с 539 млн. лв. (2.0 на сто). При останалите сектори най-съществено е увеличението на депозитите на кредитните институции (със 730 млн. лв., 12.8 на сто), следвано от другите финансови предприятия (с 66 млн. лв., 1.9 на сто) и държавно управление (с 56 млн. лв., 2.5 на сто).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на октомври е 14.5 млрд. лв., като през месеца е увеличен със 136 млн. лв. (0.9 на сто).