Към края на април 2023 г. печалбата на банковата система е 1 млрд. лв. - с 394 млн. лв. (61.5%) повече спрямо реализирания положителен финансов резултат за първите четири месеца на 2022 г. Това се казва в статистическата информация за състоянието на банковата система към края на април 2023 г., която БНБ разпространи днес на интернет страницата си. 

Общата сума на активите на банковата система към 30 април 2023 г. е 159.9 млрд. лв. Спрямо 31 март тя бележи намаление със 713 млн. лв. (0.4%), за което значителен принос имат операциите по вливането на "Кей Би Си Банк България" ЕАД в "Обединена българска банка" АД, схъобщи БНБ.

Спрямо края на март позицията "Пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане" намалява с 5.9 млрд. лв. (18.1%) до 26.8 млрд. лв. главно поради спад на паричните салда в централни банки. Същевременно кредитите и авансите достигат 103.1 млрд. лв. към края на април 2023 г., като през месеца нарастват с 4.9 млрд. лв. (5.0%) преди всичко вследствие на увеличените вземания от кредитни институции. През април нарастват и дълговите ценни книжа - с 353 млн. лв. (1.5%), достигайки общ размер от 23.4 млрд. лв. В края на април делът на позицията "Пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане" в балансовите активи е 16.8%, този на кредитите и авансите - 64.5%, а на дълговите ценни книжа - 14.7% (при съответно 20.4%, 61.1% и 14.4% в края на март).

Отношението на ликвидно покритие към 30 април 2023 г. възлиза на 262.6% (при 238.2% към 31 март). Ликвидният буфер е в размер на 45.3 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 17.2 млрд. лв. (при съответно 49.1 млрд. лв. и 20.6 млрд. лв. в края на март).

Общите брутни кредити и аванси през април се увеличават с 4.9 млрд. лв. (4.8%) до 106.5 млрд. лв.

Вземанията от кредитни институции нарастват с 4.1 млрд. лв. (31.1%) до 17.2 млрд. лв., а брутният кредитен портфейл3 - с 801 млн. лв. (0.9%) до 89.2 млрд. лв. Кредитите за домакинства се повишават с 392 млн. лв. (1.1%), за нефинансови предприятия - с 222 млн. лв. (0.5%), за други финансови предприятия - със 161 млн. лв. (2.3%), и за сектор държавно управление - с 25 млн. лв. (2.8%).

Спрямо края на март 2023 г. депозитите в банковата система намаляват със 790 млн. лв. (0.6%) до 136.7 млрд. лв. Спад е отчетен при депозитите на нефинансови предприятия (с 577 млн. лв., 1.3%), на други финансови предприятия (с 507 млн. лв., 10.7%), на кредитни институции (с 497 млн. лв., 5.5%) и на сектор държавно управление (със 112 млн. лв., 2.5%), докато депозитите на домакинства нарастват (с 904 млн. лв., 1.2%).

Балансовият собствен капитал на банковата система в края на април възлиза на 17.7 млрд. лв. и спрямо края на март 2023 г. се увеличава с 253 млн. лв. (1.5%). За месечното му нарастване влияние оказва динамиката на печалбата за периода.

Начислените разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на април 2023 г. са 127 млн. лв., с 26 млн. лв. (17.2%) по-малко от отчетените за същия период на миналата година.

В края на март 2023 г. регулаторният капитал на банковата система е 16.5 млрд. лв., а общият размер на рисковите експозиции възлиза на 77.4 млрд. лв. Съотношението на общата капиталова адекватност на банковата система към 31 март 2023 г. е 21.27%, на капитала от първи ред - 20.33%, а на базовия собствен капитал от първи ред - 19.84%.

Отношението на ливъридж (при напълно въведено определение за капитала от първи ред), отчетено към 31 март 2023 г., е 9.50% при регулаторно изискване за минимум 3.0%.

Разпределение на банките по групи към 30 април 2023 г.

БНБ представи информация от управление "Банков надзор" за групирането на банките. Групирането не съдържа в себе си елементи на рейтинг и не следва да се интерпретира като оценка на финансовото им състояние, отбелязва националната банка и добавя, че мястото на банките в групите зависи от размера на активите им в края на всеки отчетен период.

Първа група се състои от 5-те най-големи банки на база на общите им активи към всеки отчетен период, втора - от останалите, а в трета група влизат клонове на чуждестранни банки в България.

Източник: БНБ

Във връзка с разпределението на банките по групи, БНБ уточнява, че на 10 април 2023 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е заличена "Кей Би Си Банк България" ЕАД поради прекратяване без ликвидация, чрез вливането ѝ в "Обединена българска банка" АД. "Обединена българска банка" АД е универсален правоприемник на "Кей Би Си Банк България" ЕАД.