Основният лихвен процент (ОЛП) през април 2023 г. е 2.47%, като в сравнение с март 2023 г. се увеличава с 0.30 процентни пункта (пр. п.), съобщи БНБ. През април 2023 г. индексът ЛЕОНИА Плюс се повишава с 0.30 пр. п. до 2.77%. Лихвеният процент по свръхрезервите е 0.00%, като спрямо март 2023 г. остава без промяна.

Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през април 2023 г. е 4.03%, като спрямо март 2023 г. се понижава с 0.18 пр. п.

БНБ уточнява, че ОЛП за текущия месец е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс за работните дни на предходния календарен месец, а когато тази средна аритметична величина възлиза на стойност, по-малка от нула, ОЛП се определя в размер, равен на нула.

Графика: БНБ

Кредити

През април 2023 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро за сектор Нефинансови предприятия, договорени в левове, се увеличава с 0.06 пр. п. до 3.70%, а по тези над 1 млн. евро намалява с 0.38 пр. п. до 3.29%.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 0.14 пр. п. до 4.82%, а по кредитите над 1 млн. евро - с 0.80 пр. п. до 5.64%. През април 2023 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства с 0.12 пр. п. до 3.01%, а по овърдрафта в евро - с 0.30 пр. п. до 4.58%.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 13% (55.4 млн. лв.) до 371.4 млн. лв., а по кредитите над 1 млн. евро - с 44% (321.5 млн. лв.) до 409.5 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава намаление с 35% (192.1 млн. лв.) до 356.3 млн. лв.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 31.4% (32.1 млн. лв.) до 70.1 млн. лв., а по тези над 1 млн. евро - с 39.3% (420.1 млн. лв.) до 649 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро се наблюдава намаление с 69.7% (484.1 млн. лв.) до 210.6 млн. лв.

Графика: БНБ

През април 2023 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление за сектор Домакинства в левове се увеличава с 0.24 пр. п. до 8.48%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити - с 0.23 пр. п. до 8.98%. При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се понижава с 0.08 пр. п. до 2.54%, а ГПР по тези кредити - с 0.06 пр. п. до 2.80%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се повишава с 0.35 пр. п. до 3.74%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на групата "Работодатели и самонаети лица" нараства с 0.36 пр. п. до 3.64%. През април 2023 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове се увеличава с 0.10 пр. п. до 14.72%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове - с 0.02 пр. п. до 20.76%.

Графика: БНБ

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове намалява с 14.3% (111.4 млн. лв.) до 668.3 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране - с 19.4% (24.2 млн. лв.) до 100.6 млн. лв. При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес се понижава с 14.7% (92.5 млн. лв.) до 538.4 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране - с 13.8% (24.5 млн. лв.) до 152.6 млн. лв. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове спада с 12.4% (2.4 млн. лв.) до 16.9 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране нараства с 94% (1.8 млн. лв.) до 3.7 млн. лв. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица спада с 9.7% (1.7 млн. лв.) до 15.5 млн. лв.

БНБ отбелязва, че Сектор Домакинства включва и сектор Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД). Данните за кредитите за потребление и за жилищните кредити се отнасят само за сектор Домакинства. В показателя "други кредити" се включват и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

Графика: БНБ

Депозити

През април 2023 г. в сравнение с март 2023 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) за сектор Нефинансови предприятия в левове се увеличава с 0.23 пр. п. до 1.34%, а по тези в евро - с 0.11 пр. п. до 1.54%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от 0.01%.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 37.1% (160.7 млн. лв.) до 271.9 млн. лв., а по тези в евро - с 54.5% (262.9 млн. лв.) до 219.5 млн. лв.

През отчетния месец средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет за сектор Домакинства в левове се повишава с 0.08 пр. п. до 0.47%, а по тези в евро се запазва на ниво от 0.67%. Средните лихвени проценти по овърнайтдепозитите в левове и в евро остават на нива от 0.01%.

Средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро запазват нивата си съответно от 0.11% и 0.16%.

Графика: БНБ

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 8.2% (14.3 млн. лв.) до 161.3 млн. лв., а по депозитите с договорен матуритет в евро - с 30.3% (60.7 млн. лв.) до 139.6 млн. лв.