През октомври 2022 г. активите на банковата система се увеличават с 2.2 млрд. лв. (1.4%) до 151.0 млрд. лв. Основен принос за месечния растеж имат кредитите и авансите, като делът им в структурата на балансовите активи се повишава от 60.1% до 61.6%.

Към 31 октомври т.г.. печалбата на банковата система е 1.7 млрд. лв., с 500 млн лв. (40.9%) повече спрямо отчетената за десетте месеца на 2021 г., се казва в справка на БНБ.

Спрямо края на септември намалява размерът на паричните салда в централни банки и на паричните наличности, а нарастват другите депозити на виждане и дълговите ценни книжа.

През периода делът на най-ликвидната позиция пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане намалява до 18.9% от активите, а този на дълговите ценни книжа нараства до 15.0% (при съответно 20.4% и 14.9% в края на септември).

Отношението на ликвидно покритие се повишава до 253.5% в края на октомври (при 235.9% в края на септември). Размерът на ликвидния буфер е 38.4 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 15.1 млрд. лв. (при съответно 41.7 млрд. лв. и 17.7 млрд. лв. в края на септември).

Отношението на нетно стабилно финансиране (ОНСФ), отчетено към 30 септември 2022 г., възлиза на 158.9%, при минимално регулаторно изискване от 100%. Наличното стабилно финансиране (числителят на ОНСФ) в края на септември е 114.7 млрд. лв., а изискваното стабилно финансиране (знаменателят на ОНСФ) е 72.2 млрд. лв.

Общите брутни кредити и аванси през октомври се увеличават с 3.7 млрд. лв. (4.0%) до 96.7 млрд. лв. Определящ е приносът на вземанията от кредитни институции, които нарастват с 3.0 млрд. лв. (33.3%) и в края на октомври възлизат на 12.1 млрд. лв. Размерът на брутния кредитен портфейл на банковата система се увеличава с 670 млн. лв. (0.8%) до 84.6 млрд. лв. През отчетния месец нарастват кредитите за домакинства (с 368 млн. лв., 1.1%), за други финансови предприятия (със 177 млн. лв., 2.9%), за нефинансови предприятия (с 84 млн. лв., 0.2%), както и тези за сектор държавно управление (с 41 млн. лв., 4.3%).

Спрямо края на септември депозитите в банковата система нарастват с 1.9 млрд. лв. (1.5%) до 130.0 млрд. лв. Увеличение има при депозитите на домакинства (с 601 млн. лв., 0.8%), на нефинансови предприятия (с 457 млн. лв., 1.1%), както и при тези на кредитни институции (с 930 млн. лв., 12.6%) и на сектор държавно управление (с 58 млн. лв., 1.6%). Намаляват депозитите на други финансови предприятия (със 183 млн. лв., 4.6%).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на октомври е 16.8 млрд. лв. и спрямо  края на септември се увеличава със 159 млн. лв. (1.0%) в резултат от нарастването на печалбата през периода.

.Размерът на начислените разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на октомври 2022 г. е 367 млн. лв., или с 61 млн. лв. (14.1%) по-малък от този за същия период на миналата година.

В края на септември 2022 г. регулаторният капитал на банковата система е 15.4 млрд. лв., а общият размер на рисковите експозиции възлиза на 75.0 млрд. лв. Съотношението на обща капиталова адекватност на банковата система към 30 септември 2022 г. е 20.47%, на капитала от първи ред - 20.06%, а на базовия собствен капитал от първи ред - 19.56%, като нивата остават значително над регулаторните изисквания и изискванията за капиталови буфери.

Отношението на ливъридж (при използване на "напълно въведено" определение на капитал от първи ред), отчетено към 30 септември 2022 г., е 9.69% при регулаторно изискване за минимум 3.0%.