Миналото трето тримесечие на 2022 година най-вероятно ще се запомни с рекордната печалба от близо 1.5 млрд. лева на банките в България в условия на нарастваща инфлация, спадащ брутен вътрешен продукт и негативни последици от военните действия на Русия в Украйна, в резултат на което Европа е на прага на безпрецедентна енергийна криза с повишаващи се цени на природен газ и електроенерегия.

Междинните отчети на банките, обобщени от БНБ показват нарастване на почти всички основни показатели при повечето от 25-те банки и клонове на чужди банки, които работят в България, с което се затвърждава налагащото се през последните няколко месеца мнение, че банковият сектор у нас продължава да е устойчив и запазващ високи нива на капиталова адекватност и ликвидност.

Прави впечатление, че второ поредно тримесечие Банка ДСК води по печалба, оперативен доход и собствен капитал, изпреварвайки основния си конкурент УниКредит Булбанк, която пък запазва лидерската си позиция по активи и пасиви.

Освен това, петте банки от първа група формират 70.77% от общата печалба на всички кредитори на българския пазар (1 057 494 хил. лв. за петте банки спрямо 1 494 244 хил. лв. за всички банки). При другите основни показатели съотношението е: 72.86% от активите (при общо 136 935 306 хил. лева за всички банки); 67.94% от собствения капитал (при общо 16 637 674 хил. лв. за всички банки) и 67.19% от оперативния доход (при общо 3 835 018 хил. лв. за всички банки).

Според данните на БНБ, към 30 септември 2022 г. печалбата на банковата система нараства с 459.7 млн. лв. (44.23%) повече спрямо реализираната за деветте месеца на 2021 г. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, са 352 млн. лв. (при 401 млн. лв. към 30 септември 2021 г.).

Трябва да се отбележи, че печалбата на 13-те банки, включени във втора група формират едва 26.49% от общата печалба (1 494 244 хил. лева) на банките в България, а на 7-те клонове на чужди банки в България се падат само 2.74% от общата печалба (или 42 701 хил. лева).

В същото време петте банки от първа група, отчитат обща печалба от 1 057 494 хил. лева, което представлява 70.54% от общата печалба на всичките 25-те банки и клонове на чужди банки в България.

Брутните кредити и аванси през третото тримесечие нарастват с 1.8 млрд. лв. (2.2%) до 83.9 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции спрямо края на юни се понижават с 367 млн. лв. (3.5%) до 10.2 млрд. лв. В брутния кредитен портфейл на банковата система е отчетено нарастване с 2.2 млрд. лв. (3.1%) до 73.7 млрд. лв.

3e-news.net

Увеличават се вземанията от домакинства (с 1.0 млрд. лв., 3.8%), нефинансови предприятия (с 979 млн. лв., 2.6%) и други финансови предприятия (със 174 млн. лв., 3.5%), докато средствата за сектор държавно управление отбелязват намаление - с 13 млн. лв. (1.4%).

Брутният размер на необслужваните кредити и аванси в края на септември 2022 г. е 5.399 млрд. лв. (при 5.513 млрд. лв. в края на юни), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 6.44% (при 6.72% в края на юни).

При представяне на показателя в широкия обхват (включващ паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане) делът на брутните необслужвани кредити и аванси в края на септември е 5.01% (при 5.32% към 30 юни). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) е 2.810 млрд. лв. (при 2.908 млрд. лв. в края на юни), а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 3.50% (при 3.71% в края на юни).

Топ 3 по печалба в първа група:

- Банка ДСК - 386 444 хил. лева печалба, която е нараснала с 12.78% спрямо Q3 на 2021 година;

- УниКредит Булбанк - 360 929 хил. лева печалба и ръст от 40.71% спрямо Q3 на 2021 година;

- Юробанк България/Пощенска банка - 147 947 хил. лева печалба, която нараства с 16.01% спрямо Q3 на 2021 година.

Топ 3 по печалба във втора група:

Ти Би Ай Банк - 116 066 хил. лева печалба и ръст от 586.26% спрямо Q3 на 2021 година;

Кей Би Си Банк България - 115 665 хил. лева и повишение с 16.61% спрямо печалбата за Q3 на 2021 година на Райфайзенбанк България, която беше придобита от Кей Би Си Банк България;

- ПроКредит банк (България) - 32 238 хил. лева и нарастване с 8.46%.

На годишна база, спрямо третото тримесечие на предходната година активите на системата се покачват с 2.70% от 133 335 049 хил. лева през юли-септември 2021 г. до 136 935 306 хил. лева през отминалото трето тримесечие или в номинално изражение повишението е с над 3 млрд. лв.

В същото време пасивите нарастват с над 14 млрд. лева или с 12.13% от 116 369 130 хил. лв. към 30 септември 2021 г. до 130 481 727 хил. лв. в края на миналото тримесечие.

Депозитите в банковата система се повишават през миналото тримесечието с 3.9 млрд. лв. (3.6%) до 113.3 млрд. лв. Основен принос има увеличението на привлечените средства от нефинансови предприятия (с 2.4 млрд. лв., 7.7%). Растеж отбелязва и ресурсът от домакинствата (с 665 млн. лв., 1.0%), следвани от други финансови предприятия (с 648 млн. лв., 16.8%) и кредитни институции (с 382 млн. лв., 8.2%), докато обемът от сектор държавно управление спада с 234 млн. лв. (6.5%).

Отношението на ликвидно покритие на тримесечна база към 30 септември 2022 година е 281.9% (при 272.5% в края на юни). В края на периода ликвидният буфер е 36.3 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци - 12.9 млрд. лв. (при съответно 34.9 млрд. лв. и 12.8 млрд. лв. три месеца по-рано), сочат още обобщените данни на БНБ.

Топ 3 по активи в първа група:

- УниКредит Булбанк - 27 894 886 хил. лева и ръст от 11.49% спрямо размера на активите към 30 септември 2021 година;

- Банка ДСК - 27 209 577 хил. лева и повишение от 13.22% спрямо същия период преди една година;

- Обединена българска банка - 16 598 935 хил. лева и нарастване със 17.32% на годишна база.

Топ 3 по активи във втора група:

- Кей Би Си Банк България - 11 957 070 хил. лева и нарастване с 13.64% спрямо активите на Райфайзенбанк (България) от 10 523 001 хил. лева към 30 септември 2021 година;

- Централна кооперативна банка - 7 608 858 хил. лева и повишение от 6.91%;

- Алианц Банк България - 3 637 256 хил. лева и понижение с 6.30% спрямо същия период на миналата година.