Управителният съвет (УС) на БНБ съобщи днес, че на 28 октомври е определила осем банки като други системно значими институции (ДСЗИ). Банките са определени съгласно критериите от Наредба №8 на БНБ и общоевропейската методика, изложена в Насоките на Европейския банков орган (ЕБО).

УС на БНБ определи ниво на буфер за ДСЗИ, съгласно наредбата, на индивидуална и консолидирана основа, приложим към общата стойност на рисковите експозиции, в размер, както следва:

Източник: БНБ

Буферът за друга системно значима институция (ДСЗИ) е макропруденциална мярка с превантивен характер, която е насочена към банките със системна значимост, отбеляза БНБ. Целта на буфера е да укрепи капацитета на ДСЗИ за поемане на загуби, като по този начин се ограничи прехвърлянето на рискове от потенциална стресова ситуация в системно значима банка към други кредитни институции или банковата система като цяло.

Чрез по-високите капиталови изисквания се засилва устойчивостта на системните институции към неблагоприятни шокове и се подсигурява нормалното функциониране на банковата система дори във време на значителни неочаквани бъдещи загуби.

В съответствие с изискванията на наредбата на БНБ оповестяването на решението се извършва един месец след уведомлението до Европейския съвет за системен риск.

Решението на УС на БНБ е взето при спазване на заложените процедури за макропруденциални инструменти с Европейската централна банка съобразно Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 година за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции.