На фона на нарастване на кредитния портфейл през третото тримесечие и същевременно намаление на необслужваните кредити бе регистрирано понижение в съотношенията на необслужваните кредити при всички основни сегменти на кредитния портфейл. Това е записано в последния брой на изданието "Банките в България" на Българската народна банка (БНБ).

През месеците от юли до септември кредитите на фирмите, домакинствата, нефинансовите предприятия (като застрахователни компании и пенсионноосигурителни дружества) и сектор "държавно управление" се увеличиха с 1.3 млрд. лв. (1.9%) до 68.3 млрд. лева.

В структурата на брутния кредитен портфейл нараснаха кредитите за домакинства (с 621 млн. лв., 2.5%) и за фирмите  (с 532 млн. лв., 1.5%). Увеличиха се също и вземанията от сектор "държавно управление" (със 124 млн. лв., 12.9%), както и тези от другите финансови предприятия (с 16 млн. лв., 0.3%).

Същевременно бе отчетен сериозен спад на необслужваните заеми. Факторите за тази тенденция според експертите на БНБ са:

  • намалението на номиналния им размер чрез операции по продажби и отписвания;
  • разширяване на общия обем на кредитния портфейл;
  • Принос за съхраняването на качеството на активите имаше действието на частния кредитен мораториум.

Мораториумът дава възможност на банките да позволят на засегнатите от кризата кредитополучатели отсрочване на плащанията, без това да води до автоматично прекласифициране на попадащите в обхвата му кредити като преструктурирани или необслужвани.

Банките могат да предоговарят кредити на техните клиенти и извън приложното поле на мораториума. В тези случаи обаче кредитните институции трябва навременно и адекватно да прекласифицират съответните експозиции като преструктурирани.

"При отсъствие на значително подобрение или при евентуален нов спад на икономическата активност може да се очаква нарастването на необслужваните кредити и на обезценките за кредитен риск да окаже засилен натиск върху доходността, а оттам и върху капиталовата позиция", подчертават от Централната банка.

Припомняме, че до края на първото тримесечие на 2020 г. бе налице дългогодишно постепенно намаление на брутния размер на необслужваните вземания и на техния дял. За този период обемът им намаля с 1.7% до 6 млрд. лв., през второто той бе минимално увеличен с 0.1%, а през треото тримесечие, при въздействието на частично възстановяване на икономическата активност, отново бе отчетен спад - с 2% до 5.9 млрд. лева. За сравнение през третото тримесечие на 2019-а размерът на необслужваните кредити бе 6.9 млрд. лв., а година по-рано - 7.4 млрд. лева.

Нетните необслужвани кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) през третото тримесечие на 2020 г. намаляха с 86 млн. лв. (2.6%) и в края на септември възлязоха на 3.2 млрд. лева. Този остатъчен кредитен риск остана изцяло покрит от капитала, превишаващ капиталовите изисквания и буфери, отбелязва още БНБ.