Втора поредна година нараства броят на осигуряващите се за втора пенсия, които сменят пенсионноосигурителния си фонд, като търсят по-изгодни условия за парите си. Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през 2022 г. са общо 360 347. В сравнение с 2021 година техният брой се увеличава с 55 572 от 304 775 души общо година по-рано или нарастването е с 18.23%. Това става ясно от обобщената справка на Комисията за финансов надзор (КФН) от представени от пенсионноосигурителните дружества годишни отчети.

Относителният дял на лицата, променили участието си през периода, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 8.46 на сто (при 7.26% година по-рано), в професионалните - 7.88 на сто (6.92%) и в доброволните пенсионни фондове - 0.82 на сто (0.38%).

При това положение логично се увеличава и общият размер на прехвърлените средства от един в друг съответен фонд за подалите заявление, като през 2022 г. сумата е 1 466 500 436 лв., в сравнение с 1 230 294 670 лв. година по-рано, което е с 236 205 766 лева повече или ръст с 19.19 процента.

Разпределението по видове фондове е следното: 1 328 041 155 лв. в универсалните фондове (при 1 114 935 091 лв. година по-рано), 116 695 856 лв. в професионалните (105 751 356 лв.) и 21 763 425 лв. в доброволните фондове (9 608 223 лв.). Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 7.98 на сто (при 7.08% преди година), на професионалните - 8.41 на сто (7.84%) и на доброволните пенсионни фондове - 1.63 на сто (0.74%).

Само през четвъртото тримесечие на 2022 година

в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 110 521 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.

Общо 88 392 осигурени лица от подалите заявления през четвъртото тримесечие на 2022 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г., когато броят на лицата с променено участие е бил 84 085, се наблюдава увеличение с 4 307 лица или 5.12 на сто.

През отчетния период броят на лицата, променили участието си в универсалните пенсионни фондове е 81 607 лица, а броят на променилите участието си в професионалните фондове - 6 221 лица. Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове - 564 броя. Относителният дял на лицата, променили участието си, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 2.07 на сто, в професионалните - 1.94 на сто и в доброволните пенсионни фондове - 0.09 на сто.

Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през четвъртото тримесечие на годината, е 363 845 947 лв., в т. ч. 331 760 419 лв. в универсалните фондове, 29 785 681 лв. в професионалните и 2 299 847 лв. в доброволните фондове. Общият размер на прехвърлените средства в сравнение с третото тримесечие на 2022 г. е нараснал с 36 829 880 лв. или с 11.26 на сто. Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 2.06 на сто, на професионалните - 2.24 на сто и на доброволните пенсионни фондове - 0.18 на сто. Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през четвъртото тримесечие на 2022 г., е 4 116.28 лв.

Класация на универсалните пенсионни фондове по привлечени осигурени и прехвърлени суми

Десетте УПФ са привлекли 329 888 нови осигурени лица, а общата сума е 1 328 041 155 лева.

1. УПФ "Доверие" - привлечени нови 89 521 осигурени и 362 085 594 лева, като най-много са се преместили от УПФ "ДСК-Родина" (21 734), следвани от ЗУПФ "Алианц България" (22 788) и УПФ ОББ (14 376). Напусналите УПФ "Доверие" са 72 175 осигурени и 303 214 578 лева;

2. УПФ "ДСК - Родина" - привлечени нови 106 249 осигурени и 411 509 585 лева, като най-много са се преместили от УПФ "Доверие" (32 146). Напусналите УПФ "ДСК - Родина" са 49 034 осигурени и 199 883 222 лева;

3. ЗУПФ "Алианц България" - привлечени нови 45 482 осигурени и 158 004 206 лева, като най-много са се преместили от УПФ "Доверие" (13 474). Напусналите ЗУПФ "Алианц България" са 67 857 осигурени и 279 264 640 лева;

4. "УПФ ОББ" - привлечени нови 42 319 осигурени и 217 171 830 лева, като най-много са се преместили от УПФ "Доверие" (14 050). Напусналите "УПФ ОББ" са 35 103 осигурени и 156 817 036 лева;

5. УПФ "ЦКБ - Сила" - привлечени нови 14 658 осигурени и 67 947 911 лева, като най-много са се присъединили от УПФ "Доверие" (4 198). Напусналите УПФ "ЦКБ - Сила" са 26 403 лица и 120 026 782 лева;

6. "УПФ - Бъдеще" - привлечени нови 10 244 осигурени и 32 127 255 лева, като най-много са се преместили от ЗУПФ "Алианц България" (2 512). Напусналите "УПФ - Бъдеще" са 24 541 осигурени и 69 234 938 лева;

7. УПФ "Съгласие" - привлечени нови 9 238 осигурени и 38 135 489 лева, като най-много са се преместили от УПФ "Доверие" (2 863). Напусналите УПФ "Съгласие" са 34 396 осигурени и 144 151 938 лева;

8. УПФ "Топлина" - привлечени нови 7 531 осигурени и 18 286 568 лева, като най-много са се присъединили от ЗУПФ "Алианц България" (1 984). Напусналите УПФ "Топлина" са 11 880 осигурени и 29 962 199 лева;

9. УПФ "ДаллБогг: Живот и Здраве" - привлечени нови 2 394 осигурени и 13 222 959 лева, като най-много са се присъединили от УПФ "Доверие" (575). Напусналите УПФ "ДаллБогг: Живот и Здраве" са 3 осигурени и 25 150 лева;

10. УПФ "Пенсионно-осигурителен институт" - привлечени нови 2 252 осигурени и 9 549 759 лева, като най-много са се присъединили от УПФ "Доверие" (480). Напусналите УПФ "Пенсионно-осигурителен институт" са 8 496 осигурени и 25 460 672 лева.

Класация на професионалните пенсионни фондове по привлечени осигурени и прехвърлени суми

Десетте ППФ са привлекли 25 165 нови осигурени лица, а общата сума е 116 695 856 лева.

1. ППФ "Доверие" - привлечени нови 7 746 осигурени и 31 868 490 лева, като най-много са се присъединили от ППФ "ДСК-Родина" (1 732), следвани от ЗППФ "Алианц България" (1 564) и ППФ "Съгласие" (1 090). Напусналите ППФ "Доверие" са 4 268 осигурени и 20 378 991 лева;

2. ППФ "ДСК-Родина" - привлечени нови 8 086 осигурени и 34 342 884 лева, като най-много са се присъединили от ППФ "Доверие" (2 105). Напусналите ППФ "ДСК-Родина" са 3 665 осигурени и 17 674 028 лева;

3. ЗППФ "Алианц България" - привлечени нови 3 944 осигурени и 18 659 290 лева, като най-много са се присъединили от ППФ "Доверие" (974). Напусналите ЗППФ "Алианц България" са 4 217 осигурени и 20 925 322 лева;

4. "ППФ ОББ" - привлечени нови 1 569 осигурени и 8 112 422 лева, като най-много са се присъединили от ППФ "Доверие" (364). Напусналите "ППФ ОББ" са 2 326 осигурени и 10 729 370 лева;

5. ППФ "Съгласие" - привлечени нови 929 осигурени и 4 737 043 лева, като най-много са се присъединили от ППФ "Доверие" (231). Напусналите ППФ "Съгласие" са 3 257 осигурени и 16 314 536 лева;

6. ППФ "ЦКБ - Сила" - привлечени нови 879 осигурени и 4 546 179 лева, като най-много са се присъединили от ППФ "Доверие" (205). Напусналите ППФ "ЦКБ-Сила" са 2 677 осигурени и 11 882 954 лева;

7. "ППФ - Бъдеще" - привлечени нови 741 осигурени и 5 936 143 лева, като най-много са се присъединили от ЗППФ "Алианц България" (217). Напусналите "ППФ - Бъдеще" са 1 743 осигурени и 9 479 971 лева;

8. ППФ "Топлина" - привлечени нови 634 осигурени и 2 192 008 лева, като най-много са се присъединили от ППФ "Доверие" (160). Напусналите ППФ "Топлина" са 2 033 осигурени и 5 747 108 лева;

9. ППФ "ДаллБогг: Живот и Здраве" - привлечени нови 417 осигурени и 4 973 887 лева, като най-много са се присъединили от "ППФ - Бъдеще" (173). ППФ "ДаллБогг: Живот и Здраве" не са напускали осигурени и съответно не са прехвърляни средства;

10. ППФ "Пенсионноосигурителен институт" - привлечени нови 220 осигурени и 1 327 510 лева, като най-много са се присъединили от ППФ "ДСК-Родина" (44). Напусналите ППФ "ПОИ" са 979 осигурени и 3 563 577 лева.

Класация на доброволните пенсионни фондове по привлечени осигурени и прехвърлени суми

Десетте ДПФ са привлекли общо 564 нови осигурени лица, а общата сума е 2 299 847 лева.

1. ППФ "Доверие" - привлечени нови 211 осигурени и 906 896 лева, като най-много са се присъединили от ДПФ "Алианц България" (157), следвани от "ДПФ ОББ" (19) и ДПФ "Съгласие" (16). Напусналите ППФ "Доверие" са 60 осигурени и 211 728 лева;

2. "ДПФ-Бъдеще" - привлечени нови 145 осигурени и 720 925 лева, като най-много са се присъединили от ДПФ "Алианц България" (144). Напусналите "ДПФ-Бъдеще" са 22 осигурени и 36 782 лева;

3. ДПФ "Алианц България" - привлечени нови 91 осигурени и 256 818 лева, като най-много са се присъединили от ДПФ "Съгласие" (64). Напусналите ДПФ "Алианц България" са 332 осигурени и 1 641 436 лева;

4. "ДПФ ОББ" - привлечени нови 63 осигурени и 188 042 лева, като най-много са се присъединили от ДПФ "Доверие" (33). Напусналите "ДПФ ОББ" са 27 осигурени и 78 733 лева;

5. ДПФ "Съгласие" - привлечени нови 31 осигурени и 108 503 лева, като най-много са се присъединили от ДПФ "Алианц България"(11). Напусналите ДПФ "Съгласие" са 81 осигурени и 237 690 лева;

6. ДПФ "ЦКБ - Сила" - привлечени нови 14 осигурени и 77 965 лева, като най-много са се присъединили от ДПФ "Алианц България" (7). Напусналите ДПФ "ЦКБ-Сила" са 13 осигурени и 24 340 лева;

7. ДПФ "ДСК-Родина" - привлечени нови 5 осигурени и 11 511 лева, като най-много са се присъединили от ДПФ "ЦКБ - Сила" (2). Напусналите ДПФ "ДСК-Родина" са 16 осигурени и 24 029 лева;

8. ДПФ "Топлина" - привлечен нов един осигурен и 9 886 лева, като се е присъединил само един осигурен от ДПФ "Пенсионно-осигурителен институт". Напусналите ДПФ "Топлина" са 11 осигурени и 33 375 лева;

9. ДПФ "ДаллБогг:Живот и Здраве" - привлечен един осигурен и 14 630 лева, който се е присъединил от ДПФ "Алианц България". ППФ "ДаллБогг: Живот и Здраве" не са напускали осигурени и съответно не са прехвърляни средства;

10. ДПФ "Пенсионно-осигурителен институт" - привлечени нови 2 осигурени и 4 671 лева, които са се присъединили от ДПФ "Алианц България". Напусналите ДПФ "ПОИ" са 2 осигурени и 11 734 лева.