Правителството да окаже финансова подкрепа на Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) за дългосрочно позициониране и функциониране на неин офис в София за споделени услуги и други функции в периода на действието на споразумението между българското правителство и Светвната банка. Депутатите ратифицираха документа на първо и на второ четене.

Очаква се в офиса да бъдат наети голям брой специалисти по информационни технологии, които ще заменят и разширят услугите и продуктите, доставяни от Вашингтон.

Планира се да бъдат структурирани и други функционални звена, като се използват споделените услуги в региона и аутсорсинга на висококвалифицирани и мотивирани специалисти, включително в областта на финансите, човешките ресурси, здравните услуги и др.

Установяването на подобна структура у нас ще способства за осигуряването на работни места за високотехнологични специалисти и за надграждането на потенциал в сектори с висока добавена стойност. Освен това ще се издигне престижът на страната ни пред международната инвеститорска общност като атрактивна дестинация за бизнес и инвестиции, е записано в мотивите.

Планира се изпълнението на проекта да е поетапно, като първата фаза ще стартира през юли 2019 г. и ще достигне пълния капацитет от 300 заети места в петгодишен срок. Международната финансова институция прогнозира нетните приходи за държавата от дейността да достигнат 2,3 млн. евро през петата година.

Прилагането на проекта на акт изисква допълнителни индикативни средства от държавния бюджет както следва: за 2019 г.- 1 466 900 лв., за 2020 г.- 3 520 500 лв. за дейности по осигуряването на подкрепа за функциониране на временна локация на офиса на Световната банка на територията на страната. Необходимите средства за осигуряване на подкрепа за функциониране на дългосрочна локация на офиса са съответно: за 2021 г.- 2 151 400 лв., за 2022 г. - 2 347 000 лева.